Barwy miasta

Ustalenie barw miasta (flagi) nastąpiło 15 XII 1938 podczas obrad Rady Miejskiej. Z uzasadnienia przedstawionego przez referenta Zarządu Miejskiego K. Modlińskiego-Bolesty wynikało, że barwy miasta winny być ustalone na wzór barw miasta Krakowa od dawnego munduru wojewódzkiego, uchwalonego na Sejmie w 1776 r.

Mundur taki nosiła szlachta, a później również zamożniejsze mieszczaństwo.Był to mundur w kolorach: jasnoszafirowym z wypustkami szkarłatnymi (kontusz) i słomiastym (żupan). Wynika z tego, że kolory miejskie powinny być żółto-niebieskie z wypustką czerwoną pośrodku.

Przyjmując te wywody za zasadne, Rada Miejska uchwaliła jednomyślnie następujący wniosek: „W myśl punktu 1 i 4 pisma okólnego Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lipca 1935 r. o herbach związków samorządowych Nr SS/32/25/10 Dz. Urz. Spr. Wew. Nr 24 z 1935 r., Rada Miejska imieniem Gminy miasta Płocka uchwala po raz drugi wizerunek herbu płockiego wg załączonego wzoru (…) Ponadto opierając się na barwach dawnego munduru wojewódzkiego, ustanowionego przez Sejm Polski w 1776 r. dla Województwa Płockiego, Rada Miejska uchwala barwy miasta w kolorach żółto-niebieskim z czerwonym szlakiem pośrodku”.