Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Inwestycje dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego z „Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg” (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).


Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W – ulicy Pocztowej w Płocku

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W – ulicy Pocztowej w Płocku”.

Kwota dofinansowania: 2 797 515,33 zł

Całkowita wartość inwestycji: 5 518 265,18 zł w tym udział Wodociągi Płockie Sp. z o.o.: 102 051,18 zł.

Opis projektu:

Inwestycja została zrealizowana w terminie: od 28.10.2020 r. do 15.09.2021r.

Cele projektu

Została rozbudowa ulicy Pocztowa o przekroju ulicznym, klasy „L” na odcinku 874 mb  zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Została poszerzona  jezdnia ulicy do 6 m wraz z wymianą konstrukcji. Została wybudowana kanalizacja deszczowa z urządzeniami oczyszczającymi i wylotem do rowu melioracyjnego, wybudowano oświetlenie uliczne, chodniki, zjazdy, ścieżkę rowerową.  Jezdnię wybudowano na długości 874 m,  szerokości 6 m z 2 pasami ruchu w dwóch kierunkach szer. 3,0 m.  Chodniki   wykonano z kostki betonowej  naprzemiennie po prawej i lewej stronie o szerokości bez obramowania 2 m przy jezdni i 1,5 m oddalone od jezdni. Pobocza po lewej stronie zostały wykonane z kruszywa ulepszonego o szerokości 0,75 m. Ścieżka rowerowa dwukierunkową o nawierzchni bitumicznej została wykonana na długości 588 m i szer. w świetle obramowania 2-2,5 m. Skrzyżowania  zostały dostosowane do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Na całej długości została wybudowana  kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne z  zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła LED prawidłowo oświetlające pas drogowy. Zostało wykonane zagospodarowanie terenów zielonych oraz zostały usunięte kolizje w zakresie sieci teletechnicznej.

Uzyskane efekty:

Rozbudowana droga 874 m w 2 odcinkach: od granicy miasta do mostu 617 m i od mostu do ronda 257 m.

Odcinek 1 (od granicy miasta do mostu):

Jezdnia szerokości 6 m , pas ruchu 3 m, długość 617 m.

Chodniki usytuowane przy jezdni szer. 2 m – strona lewa – 435 m, prawa 20 m, szer. 2 m i odsunięte od jezdni szer. 1,5 m strona prawa 180 m.

Pobocza gruntowe ulepszone szer. 0,75 m – strona lewa 160 m.

Ścieżka rowerowa dwukierunkowa szerokości 2-2,5 m – strona prawa 588 m.

Odcinek 2 (od mostu do ronda):

Jezdnia szerokości 6 m , pas ruchu 3 m, długość  257 m.

Chodniki usytuowane przy jezdni szer. 2 m – strona prawa 64 m, odsunięte od jezdni szer. 1,5 m strona prawa 166 m.

Pobocza gruntowe ulepszone szer. 0,75 m – strona lewa 257 m.

Ścieżka rowerowa dwukierunkowa szerokości 2 m – strona prawa 173 m.


Przebudowa drogi powiatowej Nr 5213W – ulicy Fryderyka Chopina – II etap realizacji

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5213W – ulicy Fryderyka Chopina” – II etap realizacji.

Kwota dofinansowania: 3 755 040,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 8 041 140,58 zł.

Opis projektu:

Inwestycja została zrealizowana w terminie: od 30.12.2020 r. do 09.11.2021r.

Cele projektu

Przebudowano drogę o przekroju ulicznym, klasy „Z” na odcinku 368,68 mb  wraz z demontażem istniejącej sygnalizacji świetlnej i budową ronda na skrzyżowaniu ulic F. Chopina i W. Lachmana. W ramach inwestycji wybudowano kanalizację deszczowa, oświetlenie uliczne, chodniki, zjazdy, ścieżkę rowerową dwukierunkową.

Jezdnię przebudowano na długości 368,68  m,  szerokości 9-10 m z 2 pasami ruchu w dwóch kierunkach o szer. 3,5 m.  Chodniki  zostały wykonane z kostki betonowej, odsunięte od jezdni  po lewej stronie o szer. 2-5,3 na długości 368,68 m i po prawej stronie o szerokości 1,5-3 m na długości 287,35 m. Ścieżka rowerowa dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej została wykonana na długości 484,68 m po stronie prawej i 76,30 m po  stronie lewej o szerokości  2 m. Skrzyżowania  zostały dostosowane do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Na całej długości drogi została wybudowana  kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne z  zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła LED prawidłowo oświetlające pas drogowy. Zostało wykonane zagospodarowanie terenów zielonych oraz usunięto kolizje w zakresie sieci elektroenergetycznej.

Uzyskane efekty:

Rozbudowa drogi na długości 368,68  m  w 1 odcinku

Jezdnia szerokości 9-10 m , pasy ruchu po 3,5 m, długość 368,68   m.

Chodniki oddalone od jezdni  – strona lewa – 368,68 m, szerokości 2-5,3, strona prawa 287,35 m, szerokości 1,5-3 m.

Ścieżka rowerowa dwukierunkowa szerokości 2 m – strona lewa – 76,30m, strona prawa 484,68 m.


Rozbudowa drogi gminnej nr 520257W – ulicy Raczkowizna w Płocku

Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 520257W – ulicy Raczkowizna w Płocku” dofinansowywane zostało z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie: 2 534 636,67 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI w zakresie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych wyniosła: 5 095 803,58 zł

Zadanie było realizowane od 9.07.2021 r. do 2.09.2022 r.

Opis zadania:
W ramach inwestycji została wybudowana droga klasy „Z” o przekroju ulicznym na długości 491,82 m z rondem na skrzyżowaniu ul. Raczkowizna z ulicą Piastowską – Gminy Słupno.

Zakres realizacji:
Została wybudowana jezdnia z rondem na odcinku ok. 491,82 m, szerokości 7,00 m. Ulica Raczkowizna w 2 miejscach styka się z drogami Gminy Słupno w jednym z ul. Piastowską na skrzyżowaniu z wybudowanym rondem, a w drugim miejscu na granicy miasta przechodzi w ul. Słowiańską gminy Słupno.

Wybudowano również chodnik jednostronny o szerokości zmiennej 1,5 – 3,0 m wykonany z kostki betonowej gr 8 cm, ścieżkę rowerową dwukierunkową szer. 2-2,5 m.

Skrzyżowanie ulic Raczkowizna z ulicą Piastowską Gminy Słupno zostało przebudowane na skrzyżowanie o ruchu okrężnym z wyspą środkową (rondo) o średnicy 18 m.

Ponadto w ramach Inwestycji wybudowano kanalizację deszczową wraz z wpustami, oświetlenie uliczne z zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła LED prawidłowo oświetlających pas drogowy.

Uzyskane efekty:
Rozbudowa drogi 491,82 m w ramach dofinansowania.
Jezdnia szerokości 7,0 m , pas ruchu 3,5 m.
Chodniki oddalone od jezdni – strona lewa – 301,32 m, szerokości 1,50 – 2,0 m, przy jezdni – strona lewa 190,5 m, szerokości 2,0 m, strona prawa 54 m, szerokości 3,0 m.
Ścieżka rowerowa dwukierunkowa szerokości 2 -2,5 m – strona lewa – 302,82m, strona prawa 191,0 m szer. 2,5 m.
Pobocza gruntowe szerokości 1 m – strona prawa 245,32 m


Budowa drogi gminnej nr 520443W – ulicy W. Chrostowskiej w Płocku

Zadanie pn.: Budowa drogi gminnej nr 520443W – ulicy W. Chrostowskiej w Płocku  dofinansowywane zostało  z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie: 1 965 336,87 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI w zakresie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych wyniosła:  4 155 786,04 zł

Zadanie było realizowane od dnia 01.08.2022 r. do dnia 12.06.2023 r.

Opis zadania:

W ramach inwestycji została wybudowana droga klasy „L” o przekroju ulicznym na długości 302,00 m z jezdnią szerokości 6 m i obustronnymi chodnikami.

Zakres realizacji:

Została wybudowana jezdnia  na odcinku ok. 302,00 m,  szerokości 6,00 m.

Wybudowano również chodnik dwustronne, po stronie lewej o  szerokości 2,0 m i po stronie prawej o szerokości zmiennej  2,0 – 4,28 m wykonane z kostki betonowej gr 8 cm.

Skrzyżowanie ulic W. Chrostowskiej z ulicą Z. Świtalską.

Ponadto w ramach inwestycji wybudowano kanalizację deszczową odwadniającą ulicę, oświetlenie uliczne z zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła LED prawidłowo oświetlających pas drogowy i wprowadzono stałą organizację ruchu na podstawie opracowanej dokumentacji.

Uzyskane efekty:

Budowa drogi 302,00 m w ramach dofinansowania.

Jezdnia szerokości 6,0 m , pas ruchu 3,0 m.

Chodniki przy jezdni  – strona lewa – 302,00 m, szerokości 2,0 m, strona prawa 302,0 m, szerokości zmiennej 2,0 – 4,28 m.

Skrzyżowanie ulic W. Chrostowskiej z ulicą Z. Świtalską.

Odwodnienie za pomocy kanalizacji deszczowej.

Oświetlenie uliczne.

Elementy organizacji ruchu na podstawie projektu stałej organizacji ruchu.