Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)

1. „Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W – ulicy Pocztowej w Płocku”

Kwota dofinansowania: 2 797 515,33 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 980 000,00 zł

Opis projektu: planowana realizacja inwestycji od 28.10.2020 r. do 20.08.2021 r.

Cele projektu:
Rozbudowa ulicy Pocztowej o przekroju ulicznym, klasy „L” na odcinku 874 mb zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zostanie poszerzona jezdnia ulicy do 6 m wraz z wymianą konstrukcji. Zostanie: wybudowana kanalizacja deszczowa z urządzeniami oczyszczającymi i wylotem do rowu melioracyjnego, wybudowane oświetlenie uliczne, chodniki, zjazdy, ścieżka rowerowa. Jezdnia zostanie wybudowana na długości 617 m, szerokości 6 m z 2 pasami ruchu w dwóch kierunkach szer. 3,0 m. Chodniki zostaną wykonane z kostki betonowej naprzemiennie po prawej i lewej stronie o szerokości bez obramowania 2 m przy jezdni i 1,5 m oddalone od jezdni. Pobocza po lewej stronie zostaną wykonane z kruszywa ulepszonego o szerokości 0,75 m. Ścieżka rowerowa dwukierunkową o nawierzchni bitumicznej zostanie wykonana na długości 588 m i szer. w świetle obramowania 2-2,5 m. Skrzyżowania zostaną dostosowane do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Na całej długości zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne z zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła LED prawidłowo oświetlające pas drogowy. Zostanie wykonane zagospodarowanie terenów zielonych oraz zostaną usunięte kolizje w zakresie sieci teletechnicznej.

Planowane efekty:
Rozbudowa drogi 874 m w 2 odcinkach: od granicy miasta do mostu 617 m i od mostu do ronda 257 m.

 1. Odcinek 1:
  – jezdnia szerokości 6 m , pas ruchu 3 m, długość 617 m.
  – chodniki usytuowane przy jezdni szer. 2 m – strona lewa – 435 m, prawa 20 m, odsunięte od jezdni szer. 1,5 m strona prawa 180 m.
  – pobocza gruntowe ulepszone szer. 0,75 m – strona lewa 160 m.
  – ścieżka rowerowa dwukierunkowa szerokości 2-2,5 m – strona prawa 588 m, po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu – 29 m.
 2. Odcinek 2:
  – jezdnia szerokości 6 m , pas ruchu 3 m, długość 257 m.
  – chodniki usytuowane przy jezdni szer. 2 m – strona prawa 79 m, odsunięte od jezdni szer. 1,5 m strona prawa 179 m.
  – pobocza gruntowe ulepszone szer. 0,75 m – strona lewa 257 m.
  – ścieżka rowerowa dwukierunkowa szerokości 2 m – strona prawa 178 m, po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu – 84 m.
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5213W – ulicy Fryderyka Chopina” – II etap realizacji

Kwota dofinansowania: 3 755 040,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 7 429 252,00 zł

Opis projektu: Planowana realizacja inwestycji od 30.12.2020 r. do 30.09.2021 r.

Cele projektu:
Przebudowa drogi o przekroju ulicznym, klasy „Z” na odcinku 848,68 mb wraz z demontażem istniejącej sygnalizacji świetlnej i budową ronda na skrzyżowaniu ulic F. Chopina i W. Lachmana. Zostanie: wybudowana kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, chodniki, zjazdy, ścieżka rowerowa dwukierunkowa.

Jezdnia zostanie wybudowana na długości 848,68 m, szerokości 9-10 m z 2 pasami ruchu w dwóch kierunkach szer. 3,5 m. Chodniki zostaną wykonane z kostki betonowej, odsunięte od jezdni po lewej stronie o szer. 2-5,3 na długości 368,68 m i po prawej stronie o szerokości 1,5-3 m na długości 287,35 m. Ścieżka rowerowa dwukierunkową o nawierzchni bitumicznej zostanie wykonana na długości 484,68 m po stronie prawej i 76,30 m po stronie lewej o szerokości 2 m. Skrzyżowania zostaną dostosowane do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Na całej długości zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne z zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła LED prawidłowo oświetlające pas drogowy. Zostanie wykonane zagospodarowanie terenów zielonych oraz zostaną usunięte kolizje w zakresie sieci elektroenergetycznej.

Planowane efekty:

 • Rozbudowa drogi 848,68 m w 1 odcinku
 • Jezdnia szerokości 9-10 m , pas ruchu 3,5 m, długość 848,68 m
 • Chodniki oddalone od jezdni – strona lewa – 368,68 m, szerokości 2-5,3, strona prawa 287,35 m, szerokości 1,5-3 m
 • Ścieżka rowerowa dwukierunkowa szerokości 2 m – strona lewa – 76,30m, strona prawa 484,68 m

Aktualizacja zasad uczestnictwa w Audioriver Park Edition + program

3. Budowa ulicy Parcele na odcinku od skrzyżowania ulic: Borowicka, Liściasta i Wierzbowa do skrzyżowania z ulicami: Św. Huberta i bł bpa Leona Wetmańskiego od 1+330 do 2+100 km wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku – etap I” realizowana w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą”.

Kwota dofinansowania: 2 881 407,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 6 518 578,11 zł

Opis projektu: realizacja inwestycji od 16.12.2019 r. do 30.04.2021 r.

Cele projektu:
Budowa ulicy Parcele o przekroju ulicznym, klasy „L” na odcinku 770 mb zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. W ramach zadania została wybudowana: jezdnia o nawierzchni bitumicznej dla ruchu kategorii KR3 o długości 770 mb i szerokości – 6,0 m (dwa pasy ruchu po 3,0 m każdy) z poszerzeniem jezdni na łukach; ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,0 – 2,5 m (z uwagi na istniejące ukształtowanie terenu na odcinku od km ~1+520 do km ~1+720 (strona lewa) ścieżka rowerowa przebiegać będzie zmiennie – w wykopie i w nasypie); chodniki dwustronne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości – 2,0 m (z uwagi na zaprojektowane spadki podłużne większe od 6,0% od km 1+558,58 do km 1+743,57 przyjęto wykonanie schodów na ciągu chodnika); dojścia do furtek o szerokości zgodnej z szerokością furtek; zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości dostosowanej do szerokości istniejących zjazdów i szerokości nowych zjazdów – 4,0-6,0 m; dwa perony przystanków autobusowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej z wiatami przystankowymi; brakująca sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy nieruchomości w granicach pasa drogowego; brakująca sieć wodociągowa wraz z przyłączami do granicy nieruchomości w granicach pasa drogowego; sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami oraz z przyłączami do granicy nieruchomości w granicach pasa drogowego, a także przebudowano oświetlenie uliczne oraz przebudowano i zabezpieczono sieci telefoniczne kolidujące z projektowanym układem drogowym oraz wykonano zagospodarowanie terenów zielonych.

Planowane efekty:
Budowa ulicy Parcele na odcinku od skrzyżowania ulic: Borowicka, Liściasta i Wierzbowa do skrzyżowania z ulicami: Św. Huberta i bł bpa Leona Wetmańskiego od 1+330 do 2+100 km wraz z brakującą infrastrukturą, w tym:

 • Budowa drogi kategorii powiatowej o nr 5220W o klasie drogi – L (lokalna) i długości drogi – 770 mb;
 • Jezdnia:
  – szerokość 6 m (z poszerzeniami na łukach),
  – szerokość pasa ruchu 3 m ( z poszerzeniami na łukach).
 • Chodniki:
  • strona lewa o łącznej długości 770 m, przy czym:
   – usytuowany przy jezdni, o szerokości od 2,0 m do 4,5 m – 59,0 m,
   – odsunięty od jezdni o szerokości od 1,5 m do 2,0 m – 711 m.
  • strona prawa o łącznej długości 770 m, przy czym:
   – usytuowany przy jezdni, o szerokości od 2,0 m do 4,5 m – 226,0 m,
   – odsunięty od jezdni o szerokości 2,0 m – 544,0 m.
 • Ścieżka rowerowa dwukierunkowa:
  – usytuowana poza jezdnią po stronie lewej ulicy Parcele na długości 770,0 m o szerokości od 2,0 do 2,5 m (długość pasa ruchu po lewej i po prawej stronie wynosi po 770,0 m w każdą ze stron).
 • Wykonano odwodnienie za pomocą kanalizacji ze studzienkami ściekowymi;
 • Wykonano oświetlenie uliczne;
 • Wykonano 2 skrzyżowania.
 • Wprowadzono elementy organizacji ruchu na podstawie stałej organizacji ruchu;
  – oznakowanie pionowe;
  – oznakowanie poziome;
  – urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
4. „Rozbudowa drogi gminnej nr 520257W – ulicy Raczkowizna w Płocku”

Kwota dofinansowania: 2 534 636,67 zł

Całkowita wartość inwestycji: 6 500 000,00 zł

Planowany termin realizacji inwestycji: od 9.07.2021 r. do 9.06.2022r.

Opis zadania:
W ramach inwestycji zostanie wybudowana droga klasy „Z” o przekroju ulicznym na długości 491,82 m z rondem na skrzyżowaniu ul. Raczkowizna z ulicą Piastowską – Gminy Słupno. Na pozostałym odcinku od km 0+000 do km 0+300 zostanie przebudowana droga klasy „L” – od mostu na rzece Słupiance do zjazdu w ul. Raczkowizna (wewnętrzną).

Zakres realizacji:
Zostanie wybudowana jezdnia z rondem na odcinku ok. 491,82 m, szerokości 7,00 dla klasy „Z” i klasy „L” na odcinku 300 m. Ulica Raczkowizna w dwóch miejscach styka się z drogami Gminy Słupno: z ul. Piastowską na skrzyżowaniu z planowanym rondem, a na granicy miasta przechodzi w ul. Słowiańską gminy Słupno. Zostanie też wybudowany chodnik jednostronny od km 0+000 do km 0+791,82 o szerokości zmiennej 1,5 m oddalony i szer 2 – 3 m przy jezdni w świetle obrzeży, wykonany z kostki betonowej grubości 8 cm, w km 0+700 dodatkowy chodnik pełniący rolę peronu dla oczekujących na autobusy. Wybudowana zostanie ścieżka rowerowa dwukierunkowa szer. 2,5 m w świetle obrzeży od km 0+000 do km 791,82 szerokości 2 m łącząca się ze ścieżką w ul. Harcerskiej. Skrzyżowanie ulic Raczkowizna z ulicą Piastowską Gminy Słupno zostanie przebudowane na skrzyżowanie o ruchu okrężnym z wyspą środkową (rondo) o średnicy 18 m.
Ponadto w ramach Inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa wraz z wpustami, oświetlenie uliczne z zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła LED prawidłowo oświetlających pas drogowy, wyspy dzielące przy rondzie z kostki granitowej ułatwiające przejście pieszym i przejazd rowerzystom.

Po wybudowaniu drogi zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu na przebudowanym odcinku drogi. Zostaną zagospodarowanie tereny zielone oraz usunięte kolizje gazowe. Droga i jej elementy zostaną dostosowane do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wybudowana ścieżka rowerowa i chodnik będą się łączyć z elementami drogowymi ulicy Słowiańskiej na terenie Gminy Słupno i ścieżką rowerową w ulicy Harcerskiej wybudowaną w 2017 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Planowane efekty:

 • Rozbudowa drogi 791,82 m
 • Jezdnia szerokości 7 m , pas ruchu 3,5 m, długość 791,82 m
 • Chodniki naprzemiennie po jednej i po drugiej stronie ulicy na długość 791,82 m
 • Ścieżka rowerowa dwukierunkowa szerokości 2 -2,5 m na długość 791,82 m