Strategia Rozwoju

okładka strategii

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku

Uchwała Nr 810/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 r. wskazała horyzont czasowy obowiązywania Strategii na 2030 rok. Wizja jaka została nakreślona w najważniejszym dokumencie strategicznym miasta brzmi:

Niezwykłe, nowoczesne miasto, spełnionych i kreatywnych ludzi.

Ponad rok czasu trwały prace nad ostatecznym kształtem nowej strategii dla miasta na przełomie 2017/2018. W wyniku wielu spotkań, rozmów z mieszkańcami, badania ankietowymi i konsultacjami samego projektu dokumentu wypracowany kształt strategii został przedłożony Radzie Miasta w formie stosownej uchwały w czerwcu 2018 roku. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i osobom, które przyczyniły się do powstania strategii w obecnym kształcie.

Zachęcamy do zapoznania się z przyjętą Strategią.

okładka strategii

 

Dokument został opracowany w oparciu o wyniki spotkań warsztatowych z przedstawicielami partnerów społecznych miasta. Określa cele rozwoju Płocka oraz zadania służące ich realizacji. Planowanie i wdrożenie Strategii daje szansę świadomego wpływania na długookresowe procesy społeczne, gospodarcze, przyrodnicze i przestrzenne. Przybliża do osiągnięcia misji Płocka jako miasta zrównoważonego rozwoju, ukierunkowanego na wysoką jakość życia mieszkańców, atrakcyjnego dla gości i inwestorów.

Kluczowe elementy diagnozy strategii opracowanej w 2018 roku:

Pozostałe informacje dostępne są tu: Nowa Strategia rozwoju Miasta Płocka /prace nad dokumentem 2017-2018/


Sprawozdania z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku” za lata:

2018, 2019, 2020, 2021


POPRZEDNIE DOKUMENTY STRATEGII:
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku
Dokumenty towarzyszące Strategii
Prace nad aktualizacją strategii przyjętej w 2008 roku: