Zasady szczegółowe – Obszar 3

1) Ustala się maksymalną wysokość ogrodzenia:

 1. do 1,8 m, z zastrzeżeniem lit. b – j;
 2. dla obiektów nauki, oświaty, zdrowia i pomocy społecznej do 2,2 m;
 3. dla ogródków jordanowskich, zieleńców, parków do 1,6 m;
 4. dla ogródków przyblokowych do 0,9 m;
 5. dla przyblokowych placów zabaw dla dzieci do 1,2 m;
 6. dla ogródków, do których prawo własności lub użytkowania mają właściciele lokali mieszczących się na parterze budynków wielorodzinnych, do 1,8 m;
 7. dla cmentarzy do 2,2 lub do 1,8 m przy ogrodzeniu pełnym;
 8. dla rodzinnych ogródków działkowych do 1,5 m;
 9. dla obiektów biurowych, wystawienniczo – handlowych, bazarów i targowisk do 2,2 m;
 10. dla obiektów technicznych, produkcyjnych, składowych i magazynowych do 3,0 m.

2) Od strony przestrzeni dostępnych publicznie nakazuje się zastosowanie ogrodzeń:

 1. wykonanych z zastosowaniem materiałów trwałych i odpornych na uszkodzenia i zniszczenia powstałe na skutek działania czynników mechanicznych i atmosferycznych;
 2. o konstrukcji odpornej na uszkodzenia i zniszczenia powstałe na skutek działania czynników mechanicznych i atmosferycznych.

3) Dla obiektów sportowych nie ustala się maksymalnej wysokości ogrodzenia.