Analizy zmian

Obowiązek oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uwzględniającej analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynika bezpośrednio z zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1−3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.”

W ramach opracowań przeprowadzana jest także analiza ruchu inwestycyjnego na obszarach nie objętych miejscowymi planami, mająca na celu wskazanie potencjalnych terenów, dla których zachodzą przesłanki do objęcia ich ustaleniami planów miejscowych. Działanie to wynika z zapisów art. 3 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy: „Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.”Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyniki sporządzonej analizy Prezydent Miasta zobowiązany jest przekazać Radzie Miasta co najmniej raz w czasie kadencji. Na podstawie otrzymanych wyników Rada podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych: „Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa
w art. 27.”
Zarówno przeprowadzone analizy jak i uchwały Rady Miasta Płocka stanowią wytyczne do opracowania Wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych.Aktualnie dostępne analizy obejmują: