Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miasta Płocka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Plock.eu

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie – publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
  • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są oświadczenia majątkowe.
  • Niektóre informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.
  • Strona posiada znacznik iframe w celu tłumaczenia strony „w locie” przez silnik Google.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data publikacji strony internetowej: 2003-06-30.
Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2019-09-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-02.

Koordynator ds. dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Urzędzie Miasta Płocka funkcjonuje koordynator dostępności z którym może kontaktować się każda osoba ze szczególnymi potrzebami, która w urzędzie będzie chciała załatwić sprawę urzędową i będzie potrzebować wsparcia.

Kontakt z koordynatorem dostępności:

Anna Gołębiowska – Kierownik Referatu – Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

telefon: 024 36 71 582

e-mail: wws3@plock.eu

Adres: ul. Synagogalna 4

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Konrad Kozłowski lub Referat Teleinformatyki, e-mail: bip@plock.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 367 16 00.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

URZĄD MIASTA PŁOCKA
PL. STARY RYNEK 1 09-400 PŁOCK

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku ratusza prowadzi wejście od od ul. Zduńskiej 3.
Wejście dla osób mających kłopoty z chodzeniem lub poruszających się na wózku inwalidzkim również znajduje się od ul Zduńskiej 3. Nie ma tam schodów ani progów.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Wejście od strony ul. Zduńskiej 3 wyposażone jest w pochylnię oraz platformę wewnątrz budynku. Na wprost za szerokimi drzwiami znajduje się Biuro Obsługi Klienta dostępne dla osób poruszających się na wózku. Pomieszczenie obsługi klienta jest duże ze merytorycznymi stanowiskami do obsługi mieszkańców po lewej i prawej stronie. Za biurem znajdują się szerokie drzwi, które prowadzą do korytarza, z którego można wejść do pomieszczeń biurowych oraz toalet, jedna jest dostępna dla osób poruszających się na wózku. Na końcu korytarza znajdują się kolejne drzwi i korytarz prowadzący do pomieszczeń biurowych. Z korytarza na jedno z trzech pięter prowadzą szerokie, łagodne schody, brak windy.

Będąc przy platformie schodowej, po prawej stronie są pokoje biurowe, gdzie prowadzą 2 stopnie schodowe, natomiast na I lub II piętro prowadzą schody po kilka stopni. Po lewej stronie od platformy schodowej znajduje się korytarz i wejścia do pomieszczeń biurowych oraz winda z dostępem 3 pięter budynku. Będąc na poszczególnych kondygnacjach po lewej i prawej stronie od windy znajdują się korytarze z wejściami po biur.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Na terenie obiektu znajduje się schodołaz umożliwiający pokonywanie schodów, jedna pochylnia na zewnątrz, dwie pochylnie wewnątrz, nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Od ulicy Kazimierza Wielkiego znajduje się parking i miejsca postojowe dla osób poruszających się na wózku. Parking znajduje się również przy ul. Zduńskiej – bezpośrednio naprzeciwko wejścia do budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Urząd jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Uchwałą Nr 700/XL/2022 Rady Miasta Płocka dokonano podziału środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym na dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego. Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą poprosić o przybycie osoby posługującej się językiem migowym.

URZĄD MIASTA PŁOCKA
UL. PIŁSUDSKIEGO 6 09-400 PŁOCK

Do budynku prowadzi jedno wejście. Po prawej stronie od wejścia, za rogiem budynku, znajduje się winda, którą można dostać się na jedno z dwóch pięter. Wejście do budynku wyposażone jest w pochylnię. Drzwi wejściowej prowadzą do korytarza. Na wprost od wejścia znajdują się schody prowadzące na górę – do pomieszczeń biurowych. Po lewej stronie znajdują się kolejne szklane drzwi, a za nimi  pomieszczenie obsługi klienta – duże z merytorycznymi stanowiskami do obsługi mieszkańców po lewej i prawej stronie, dostępne dla osób poruszających się na wózku. Po lewej stronie od wejścia na salę obsługi znajduje się toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Na terenie obiektu znajduje się jedna pochylnia na zewnątrz, nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się duży parking i są tam wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Zostały one odpowiednio oznakowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Urząd jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Uchwałą Nr 700/XL/2022 Rady Miasta Płocka dokonano podziału środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym na dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego. Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą poprosić o przybycie osoby posługującej się językiem migowym.

URZĄD MIASTA PŁOCKA
UL. SYNAGOGALNA 4 09-400 PŁOCK

Budynek składa się z dwóch kondygnacji, przy czym siedziba Urzędu znajduje się tylko na parterze. Drzwi wejściowej prowadzą do szerokiego korytarza. Po prawej stronie znajdują się pokoje biurowe. Na wprost od wejścia znajdują się szklane drzwi, za którymi po prawej stronie są pokoje biurowe a po lewej sala szkoleniowa. Po lewej stronie od wejścia, za aneksem kuchennym znajdują się drzwi za którymi jest długi korytarz prowadzący do toalety dostępnej dla osób poruszających się na wózku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W siedzibie Urzędu brak schodów które mogłyby być przeszkodą dla osoby poruszającej się na wózku.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się parking, każdy znajdzie dostępne miejsce parkingowe. Nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Urząd jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Uchwałą Nr 700/XL/2022 Rady Miasta Płocka dokonano podziału środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym na dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego. Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą poprosić o przybycie osoby posługującej się językiem migowym.

URZĄD MIASTA PŁOCKA
UL. KOLEGIALNA 9, 09-400 PŁOCK

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzi wejście od ul. Kolegialnej 9. Za drzwiami znajdują się stopnie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wspomniane wejście prowadzi do recepcji,  za którą można przejść do pomieszczeń biurowych, ale znajdują się tam 2-3 stopnie. Budynek jest w trakcie remontu, po którym będzie przystosowany dla osób poruszających się na wózku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Na terenie obiektu nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Od ulicy Kolegialnej znajduje się parking, gdzie są miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Urząd jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Uchwałą Nr 700/XL/2022 Rady Miasta Płocka dokonano podziału środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym na dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego. Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą poprosić o przybycie osoby posługującej się językiem migowym.

Informacje dodatkowe

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Asystent osoby niepełnosprawnej

Bus dla osoby niepełnosprawnej

Ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych

Bus dla osoby niepełnosprawnej

Certyfikat dla psa asystującego

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Przydatne adresy

 

Wniosek o zapewnienie dostępności

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, od 6 września 2021r. ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”. Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Do pobrania: wzór wniosku

Wnioski można złożyć do siedziby Urzędu Miasta Płocka:
– dostarczając go osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3)
– wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09-400 Płock
– wysyłając poczta elektroniczną do Koordynatora ds. dostępności na adres e-mail: wws3@plock.eu lub na adres e-mail Urzędu Miasta: info@plock.eu
– przez platformę e-puap

W przypadku, gdy urząd nie zapewnił dostępności wnioskodawcy skargi składamy do Prezesa PFRON-u
W sprawie pytań należy kontaktować się z Koordynatorem ds. dostępności Urzędu Miasta Płocka: (24) 367 16 01

 

Zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18. 1.  Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem (dalej zwanej wnioskodawcą);
• wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
• wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
• wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Do pobrania: wzór wniosku

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w wyżej wymienionym terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszeniem integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu – osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Żądania o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub ich elementów można składać:
• osobiście: w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, wejście od ul. Zduńskiej, stanowisko nr 1 lub
• drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, lub
• drogą elektroniczną na adres: wws3@plock.eu
• poprzez ePUAP na adres: /efixd3031y/skrytka

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. 2020 poz. 1062 ze zm.
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Dz.U.2019 poz. 848 ze zm.


Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Opis sposobu rozpatrywania wniosków i skarg

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Raporty o dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – 01.01.2021 r.