Obszar rewitalizacji

W dniu 26 stycznia 2016 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 277/XV/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Płocka (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 1741).

Obszar zdegradowany na terenie miasta Płocka podzielony został na 7 podobszarów:

  1. Dobrzyńska;
  2. Kolegialna;
  3. Pradolina Wisły;
  4. Radziwie;
  5. Skarpa;
  6. Stare Miasto;
  7. Tysiąclecia.

Na każdym z tych podobszarów, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych lub technicznych, które hamują zrównoważony rozwój miasta i w konsekwencji prowadzą do obniżenia jakości przestrzeni oraz pogorszenia komfortu życia mieszkańców.

Skuteczne wyprowadzenie zdegradowanych rejonów miasta z kryzysu wymaga skoncentrowania interwencji na tych podobszarach, gdzie sytuacja jest relatywnie najgorsza. W związku z powyższym proces rewitalizacji nie jest prowadzony na całym obszarze zdegradowanym lecz na jego części tj. obszarze rewitalizacji.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 277/XV/2016 obszar rewitalizacji na terenie Płocka podzielony został na 4 podobszary:

1. Stare Miasto, Kolegialna (mapa);

2. Dobrzyńska, Skarpa (mapa);

3. Radziwie (mapa);

4. teren byłej Cukrowni Borowiczki. (mapa);

Do każdego z tych podobszarów kierowane są kompleksowe działania, które odpowiadają na zidentyfikowane problemy. Działania te wynikają z tzw. gminnego programu rewitalizacji i wypracowane zostały w procesie partycypacji społecznej.