Plany miejscowe

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych (w przeciwieństwie do studium, które wyraża jedynie politykę przestrzenną gminy).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może wykraczać poza granice administracyjne gminy, może za to obejmować tylko część jej obszaru. Na terenie gminy może obowiązywać więcej planów miejscowych, ich granice jednak nie mogą się nakładać. Plan nie może naruszać ustaleń studium, co stwierdza rada gminy przed jego uchwaleniem.

Na stronie istnieje możliwość zapoznania się z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

Obowiązującymi – planami miejscowymi aktualnie stanowiącymi prawo miejscowe, uchwalonymi właściwymi uchwałami rady gminy oraz opublikowanymi we właściwych wojewódzkich dziennikach urzędowych

Nieobowiązującymi – planami miejscowymi które utraciły moc w wyniku zmiany przepisów prawa lub też zmiany ich ustaleń przez inne plany miejscowe

W opracowaniu – jest to pełny opis aktualnych kroków podejmowanych w ramach procedury sporządzania planu miejscowego, a w momencie jego wyłożenia do publicznego wglądu, także projektu części tekstowej i graficznej planu

Plany miejscowe dostępne są na portalu internetowym