Miejscowe plany – obowiązujące

Zgodnie z art. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy tworzony jest dla określonego obszaru. Postanowienia planu miejscowego są wiążące zarówno dla organów i instytucji publicznych, jak i dla obywateli. Ustalenia planu są podstawą do wydawania decyzji administracyjnych w procesie budowlanym. Pomimo faktu, że plan miejscowy jest podstawowym instrumentem realizującym politykę przestrzenną, to co do zasady jego uchwalenie ma charakter fakultatywny, a jedynie w określonych przypadkach obligatoryjny. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, w związku z tym jego treść powinna być jednoznaczna w interpretacji.
Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uzależnione jest od Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe stanowią uszczegółowienie kierunków rozwoju miasta wyznaczonych w Studium. W myśl art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opracowywane przez Gminę miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie mogą naruszać ustaleń studium.

Plany miejscowe dostępne są na portalu internetowym
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące

 1. PLAN NR 1Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy letniskowej we wsi Ciechomice – gmina Łąck
 2. PLAN NR 2Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych położonych pomiędzy ul. Kalinową, Rzeczną, Różaną, Górną i Imielnicką w Płocku
 3. PLAN NR 4Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej we wsi Góry – gmina Łąck
 4. PLAN NR 5Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bramy Bielskiej wraz z odcinkiem ul. Bielskiej w rejonie Starego średniowiecznego miasta oraz ulicą Kwiatka w mieście Płocku
 5. PLAN NR 6Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Placu Stary Rynek wraz z przyległymi ulicami w mieście Płocku
 6. PLAN NR 8Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic: Miłej, Norbertańskiej i Grabówki w Płocku
 7. PLAN NR 9Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Rembielińskiego, Rutskich, Gwardii Ludowej, Bielską, Kochanowskiego, Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku
 8. PLAN NR 12Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami C.K. Norwida, A. Asnyka, J. Słowackiego i K.I. Gałczyńskiego w Płocku
 9. PLAN NR 14Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku
 10. PLAN NR 15Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka dla trasy rurociągu paliwowego relacji Płock-Ostrów Wielkopolski
 11. PLAN NR 16Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1go Maja
 12. PLAN NR 18Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Polnej i Na Skarpie
 13. PLAN NR 19Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku przy ul. Granicznej
 14. PLAN NR 20Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ulicami Maneżową, Saperską, Wyszogrodzką i Spółdzielczą
 15. PLAN NR 21 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Zubrzyckiego w Płocku
 16. PLAN NR 22Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ul. Otolińską, istniejącą linią kolejową, ul. Graniczną oraz granicami działek Nr 16/1, 16/2, 16/3
 17. PLAN NR 24Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: torami stacji kolejowej, ul. Otolińską, ul. Chopina
 18. PLAN NR 26Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ul. Maneżową, Strzelecką, Wyszogrodzką i Saperską
 19. PLAN NR 27Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonych w granicach administracyjnych miasta Płocka
 20. PLAN NR 28Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ul. Kolegialną, ul. Misjonarską, ul. Kościuszki i Pl. Obrońców Warszawy
 21. PLAN NR 29Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ
 22. PLAN NR 33Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w kwartale ulic: Topolowa, Kobylińskiego, Dobrzyńska oraz Kazimierza Wielkiego w Płocku
 23. PLAN NR 34Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Parcele” w Płocku
 24. PLAN NR 35Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku
 25. PLAN NR 36Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku
 26. PLAN NR 38Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej
 27. PLAN NR 39Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ul. Dobrzyńską, ul. Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku
 28. PLAN NR 42Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Sikorskiego, Armii Krajowej i Wyszogrodzką na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku
 29. PLAN NR 43Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Jana Pawła II, Wyszogrodzką, Jana Pawła II i Czwartaków na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku
 30. PLAN NR 46Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku przy ul. Ciechomickiej
 31. PLAN NR 47Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku
 32. PLAN NR 48Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Witolda Zglenickiego w Płocku
 33. PLAN NR 49Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Długiej w Płocku
 34. PLAN NR 50Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku
 35. PLAN NR 52Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bielską a Przemysłową w Płocku
 36. PLAN NR 53Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bielska Targowa” w Płocku
 37. PLAN NR 54Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Centrum Graniczna” w Płocku
 38. PLAN NR 55Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Trzepowo” w Płocku
 39. PLAN NR 57Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kilińskiego-Spółdzielcza” w Płocku
 40. PLAN NR 58Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Linii 400 kV” na osiedlu Trzepowo w Płocku
 41. PLAN NR 59Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Miodowa – Łukasiewicza” w Płocku
 42. PLAN NR 60Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Żyzna – południe” w Płocku
 43. PLAN NR 61Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Wschód” w Płocku
 44. PLAN NR 62Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego „Kobiałka” w Płocku
 45. PLAN NR 63Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego położonych przy ulicy Łukasiewicza w Płocku
 46. PLAN NR 64Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Zatorze” W Płocku
 47. PLAN NR 65Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Sikorskiego-Kutrzeby” W Płocku
 48. PLAN NR 66Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku
 49. PLAN NR 67Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Swojska – Nowickiego” w Płocku
 50. PLAN NR 68Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Imielnica” w Płocku
 51. PLAN NR 69Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Górna – Ośnicka” w Płocku
 52. PLAN NR 70Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku
 53. PLAN NR 71Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bielska – Ostatnia” w Płocku
 54. PLAN NR 78Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku
 55. PLAN NR 81Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Braci Jeziorowskich w Płocku
 56. PLAN NR 83Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ORLEN – Wschód” w Płocku część I
 57. PLAN NR 85Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa – Mała” w Płocku