Plan nr 27

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonych w granicach administracyjnych miasta Płocka

Uchwała Nr 299/XVI/03 Rady Miasta Płocka z 28 października 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonych w granicach administracyjnych miasta Płocka, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 26 listopada 2003 roku Nr 298, poz. 7871

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 27 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 27 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

Plan został zmieniony w części przez Plan nr 48, Plan nr 49, Plan nr 58, Plan nr 63

Poglądowy rysunek planu prezentujący aktualny obszar jego obowiązywania

Plan nr 27 - aktualny zakres

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obowiązującym od dnia 24 września 2023 roku na terenie zamkniętym ustalonym decyzją, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, z wyłączeniem terenu zamkniętego ustalonego przez ministra właściwego do spraw transportu, plany ogólne i plany miejscowe nie obowiązują. Na obszarze planu występują tereny objęte ustaleniami Decyzji Nr 1 Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia terenów zamkniętych ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa (Dz. Urz. ME.2019.9).

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur