Zasady udzielania dotacji

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach są przyznawane w Płocku od 2006 roku. Obecnie zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr 966/LVI/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, zmieniona Uchwałą Nr 1007/LVIII/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2023 r.

____

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kto możne ubiegać się o dotacje?

Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku położonego/przechowywanego na terenie Miasta Płocka i wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, który wynika z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Kiedy można wystąpić o dotacje?

Wnioski składa się w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka. Zwykle jest to termin od 1 do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja i wykonany remont. Dopuszcza się ogłoszenie naboru wniosków w innym terminie np. w przypadku pozyskania przez Miasto środków zewnętrznych na udzielenie dotacji.

Dotacja możne być udzielona na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które nie zostały wykonane przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dotacji.

Ile można uzyskać?

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych do poniesienia na wykonanie prac lub robót, które zostaną wykonane w danym roku kalendarzowym.

Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac lub robót budowlanych, albo gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów na wykonanie tych prac lub robót.

Wysokość udzielonej dotacji każdorazowo uzależniona jest od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Płocka.

Na co można przeznaczyć dotacje?

Dotacja może być udzielona na:

 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa powyżej;
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

Czy dotacja może zostać przyznana w kwocie niższej niż wnioskowano?

Tak. Dotacja jest przyznawana uchwałą Rady Miasta Płocka, w której określona zostanie wysokość przyznanej dotacji oraz jej zakres. Kwota przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowano, podobnie jak i jej zakres, który może być mniejszy niż wnioskowano.

W jaki sposób dotacja jest rozliczana?

Aby rozliczyć dotację Beneficjent składa sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik do umowy dotacji. Do sprawozdania Beneficjent będzie zobowiązany załączyć m.in. umowę z wykonawcą, protokół wykonania prac i robót budowlanych, faktury za wykonane prace wraz z potwierdzeniem ich zapłaty.

Kiedy otrzymuje się dotację?

Dotacja udzielana jest na podstawie podpisanej z Beneficjentem umowy dotacji. Wypłata dotacji następuje w terminie do 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania złożonego przez Beneficjenta.

Jakie są konsekwencje niewykonania prac w terminie?

W przypadku niewykonania wszystkich prac Beneficjent otrzymuje dotację w pomniejszonej wysokości, zgodnie z postanowieniami umowy dotacji.

Jak wygląda druk wniosku o udzielenie dotacji?

Druk wniosku dostępny jest w: wersji pdf / wersji edytowalnej

W jaki sposób należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji?

Procedura składania wniosku dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka https://nowybip.plock.eu/sprawa/nraTzr2A