Zasady ogólne

Zgodnie z art. 3 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane obiekty małej architektury to niewielkie obiekty, a w szczególności:

  1. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury;
  2. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
  3. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Obiektów małej architektury, które istniały przed wejściem w życie Uchwały Nr 381/XXII/2020, tj. przed 6 października 2020 r. nie trzeba dostosowywać do wprowadzonych w tej uchwale zakazów, zasad i warunków. Wszystkie jednak nowe realizacje muszą być zgodne z jej zapisami.

Przy doborze niektórych elementów małej architektury pomocnym może być „Płocki Katalog Mebli Miejskich”, który jest dostępny na stronie https://nowy.plock.eu/plocki-katalog-mebli-miejskich-2/

1) Nakazuje się:

  1. sytuowanie obiektów małej architektury w sposób nieutrudniający ruchu pieszego i rowerowego poprzez zachowanie minimalnych szerokości chodnika oraz drogi rowerowej określonych w przepisach odrębnych;
  2. sytuowanie obiektów małej architektury w sposób umożliwiający zatrzymanie przy nich wózka inwalidzkiego oraz wózka dziecięcego, z zachowaniem minimalnych szerokości chodnika oraz drogi rowerowej określonych w przepisach odrębnych;
  3. zachowanie jednakowych materiałów wykonania i kolorystyki oraz spójnej stylowo formy poszczególnych elementów małej architektury dla zagospodarowania terenu w szczególności w obrębie nieruchomości, placu, ulicy lub innej przestrzeni dostępnej publicznie postrzeganej jako czytelnie wyodrębniona całość;
  4. zachowanie naturalnych kolorów materiałów, z dopuszczeniem zastosowania do drewna lazur ochronnych, niekryjących, zachowujących widoczny rysunek słojów;
  5. zastosowanie dla widocznych, malowanych części metalowych, powtarzalnych elementów małej architektury kolorów achromatycznych; zapis nie dotyczy obiektów służących codziennej rekreacji, stanowiących wyposażenie placów zabaw i siłowni.

2) Zakazuje się sytuowania obiektów przedstawiających postacie fikcyjne, zwierzęta, ludzi lub imitujących przedmioty codziennego użytku oraz artykuły spożywcze, w szczególności modeli: lodów, gofrów, pojemników z napojami, pojazdów, z wyłączeniem rzeźby artystycznej i pomników oraz z zastrzeżeniem pkt 3.

3) Dopuszcza się:

  1. rozwiązania indywidualne dla elementów małej architektury, niestanowiących wyposażenia powtarzalnego, jak obiekty kultu religijnego, elementy architektury ogrodowej, instalacje artystyczne oraz dla elementów małej architektury zlokalizowanych na terenach służących codziennej rekreacji, w szczególności na: placach zabaw, siłowniach, skwerach, parkach, placach miejskich i ciągach pieszych, których nie dotyczą zapisy zawarte w pkt 1 lit. c – e oraz w pkt 2;
  2. stylizowanie form, na obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej oraz na obszarach w jego bezpośrednim sąsiedztwie lub na których sytuowany jest obiekt podlegający ochronie konserwatorskiej.