Analiza 2010 – 2013

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM I OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PŁOCKA W LATACH 2010 – 2013

 

Obowiązek oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uwzględniającej analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynika bezpośrednio z zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ramach opracowania przeprowadzana jest także analiza ruchu inwestycyjnego na obszarach nie objętych miejscowymi planami, mająca na celu wskazanie potencjalnych terenów, dla których zachodzą przesłanki do objęcia ich ustaleniami planów miejscowych.
Dokument obejmuje wszechstronną analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym zachodzących w latach 2010-2013 w Płocku, uwzględniającą:

  • badanie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • tereny nie objęte planami w kontekście: wydanych decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę w latach 2010-2013
  • tereny objęte planami w kontekście: wydanych pozwoleń na budowę w latach 2010-2013,
  • wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (złożone w okresie styczeń 2010 – czerwiec 2014),
  • indywidualne uwarunkowania i cechy terenu.

 

Zarządzenie Nr 4788/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie: „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka w latach 2010 – 2013”
Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia

 

Uchwała Nr 860/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Treść uchwały
Załącznik do uchwały