Program „Posiłek w szkole i domu”

Realizacja na terenie Gminy – Miasto Płock wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r. dofinansowana jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

Nazwa zadania

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania
Całkowita wartość realizacji Programu w 2021 r.: 3.000.000 zł
Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 1.800.000 zł

Opis zadania
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia udzielanie pomocy m.in. w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Program adresowany jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

W ramach realizacji zapewniana jest pomoc mieszkańcom miasta Płocka w formie zakupu posiłków wydawanych w stołówkach, jak też dowożonych osobom do miejsca ich zamieszkania oraz zasiłków celowych przeznaczonych na zakup posiłków lub żywności.

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.