Działania

Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Płocka realizuje zadania obejmujące między innymi: utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wspieranie działań zmierzających do aktywizowania społeczności lokalnych i rozwoju inicjatyw obywatelskich, opracowywanie projektów i nadzór nad realizacją programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

Za kontakty Prezydenta Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi odpowiada (w zakresie udzielonego pełnomocnictwa) Dyrektor Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych.

Do zadań Referatu Wspierania Inicjatyw Społecznych w Wydziale Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych UMP należy:

 1. współpraca z lokalnymi i ogólnopolskimi organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Miasta, a w szczególności:
 • przygotowywanie i realizacja rocznych projektów współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • koordynowanie współpracy Miasta z ngo oraz monitorowanie warunków jej rozwoju,
 • utrzymywanie stałych kontaktów z członkami organizacji pozarządowych,
 • informowanie organizacji pozarządowych o przeprowadzanych otartych konkursach ofert w zakresie realizacji zadań publicznych oraz o innych możliwościach pozyskiwania środków finansowych,
 • udział w komisjach konkursowych rozpatrujących oferty organizacji pozarządowych,
 • organizowanie szkoleń i doradztwa dla ngo,
 • integracja środowiska organizacji pozarządowych,
 • organizowanie spotkań tj. panele tematyczne i fora dyskusyjne,
 • organizowanie imprez integracyjnych,
 • prezentacja III sektora w obrębie środowiska lokalnego, regionalnego i ogólnopolskiego,
 • inicjowanie i wspieranie działań partnerskich,
 • użyczanie sal organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym,
 • wspieranie organizacji pozarządowych poprzez dynamiczne działania promocyjne,
 • udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania funduszy pozabudżetowych,
 • obsługa posiedzeń Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • obsługa organizacyjno-biurowa Płockiej Rady Seniorów,
 • tworzenie i aktualizacja mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta,
 • tworzenie i aktualizacja strony internetowej Urzędu stanowiącej lokalny serwis internetowy poświęcony tematyce III sektora,
 • przygotowywanie projektów rocznych sprawozdań oceniających współpracę organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 1. koordynacja funkcjonowania Centrum Aktywności Seniora w Płocku,
 2. realizacja działań mających na celu mediację i rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez pobudzanie społecznej aktywności w ramach bieżącej działalności ngo,
 3. organizowanie i uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, wykładach i konferencjach dotyczących m.in.:
 • prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych,
 • uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego,
 • funkcjonowania organizacji pożytku publicznego i sprawowania nadzoru nad nimi,
 • tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego,
 1. współudział w opracowywaniu i realizacji miejskiej strategii zrównoważonego rozwoju w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 2. prowadzenie działań związanych z promocją lokalnych inicjatyw na rzecz III sektora,
 3. uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach na rzecz organizacji pozarządowych,
 4. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych poświęconych ngo,
 5. udzielanie organizacjom pozarządowym pomocy merytorycznej i organizacyjnej polegającej w szczególności na:
 • tworzeniu warunków do zwiększania aktywności mieszkańców Miasta,
 • współudziale w rozwiązywaniu problemów lokalnych Miasta,
 • poszerzaniu możliwości komunikacji organów Urzędu z mieszkańcami i członkami lokalnych ngo,
 • podejmowaniu inicjatyw mających na celu promowanie pozytywnych i cennych społecznie postaw.