Inwestycje mieszkaniowe

Na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących Inwestor może złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej.

Zgodnie z ww. ustawą inwestycją mieszkaniową jest budowa, zmiana sposobu użytkowania lub przebudowa, w wyniku której powstanie budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne z łącznie przynajmniej 25 mieszkaniami lub przynajmniej 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z urządzeniami z nimi związanymi, drogami wewnętrznymi, a także roboty budowlane niezbędne do obsługi oraz prawidłowego wykonania tych prac. Inwestycję mieszkaniową stanowią również części budynków przeznaczone na działalność handlową lub usługową.

Inwestycją towarzyszącą jest natomiast budowa, zmiana sposobu użytkowania lub przebudowa: sieci uzbrojenia terenu, dróg publicznych, obiektów infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, obiektów działalności kulturalnej, obiektów opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego, placówek opieki zdrowotnej, dziennych domów pomocy, obiektów służących działalności pożytku publicznego, obiektów sportu i rekreacji, terenów zieleni urządzonej, obiektów budowlanych przeznaczonych na działalność handlową lub usługowa, o ile służą obsłudze mieszkańców budynków będących przedmiotem inwestycji mieszkaniowej.

Inwestycja mieszkaniowa lub inwestycja towarzysząca może być realizowana niezależnie od istnienia lub ustaleń obowiązującego na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Warunek niesprzeczności ze Studium nie dotyczy terenów, które w przeszłości były wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe, produkcyjne lub usług pocztowych, a obecnie funkcje te nie są na tych terenach realizowane.

 

Przebieg Procedury:

 1. Złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej do Rady Miasta Płocka – za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka. Wydziałem prowadzącym sprawę w Urzędzie Miasta Płocka jest Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki.
 2. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków formalnych, Prezydent Miasta Płocka wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Nieusunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Publikacja kompletnego wniosku wraz z dołączonymi dokumentami oraz informacją o sposobie i terminie składania do niego uwag na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka (https://nowybip.plock.eu/komunikaty/specustawa). Prezydent Miasta Płocka (Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki) ma 3 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku na jego publikację na stronie BIP.
 4. Opiniowanie i uzgadnianie wniosku. Zgodnie z ustawą w terminie 21 dni zainteresowani mieszkańcy mogą składać uwagi do wniosku. Także w terminie 21 dni właściwe organy powinny przedstawić swoje opinie i stanowiska.
 5. Podjęcie uchwały przez Radę Miasta Płocka o ustaleniu lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej. Rada podejmuje uchwałę w terminie 60 dni od dnia publikacji kompletnego wniosku na stronie BIP. Termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni w uzasadnionych przypadkach.

Wnioski pozostające bez rozpatrzenia (nie spełniające wymogów formalnych) nie są publikowane.

Wnioski spełniające wymagania formalne są publikowane i wymagają przeprowadzenia powyższej procedury.
 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku, a więc podjęcia uchwały przez Radę Miasta Płocka w sprawie inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej, której dotyczy wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2021 r. poz. 1538);
 4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; imię, nazwisko wnioskodawcy, osób przez niego upoważnionych do reprezentowania i autorów koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz adres korespondencyjny podane we wniosku zostaną opublikowane wraz z nim na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka;
 5. dane osobowe przechowywane będą bezterminowo – akta kategorii A, jako projekty uchwał Rady Gminy, proces ich przygotowania i opiniowania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. nr 14 poz. 67);
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.