Zasady udzielania dotacji

W celu włączenia organizacji pozarządowych we wdrażanie Płockiego Programu Rewitalizacji, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, od 2017 roku ogłaszany jest otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji.

O udzielenie dotacji z Budżetu Miasta Płocka mogą starać się wszystkie organizacje pozarządowe, które realizują projekty zakładające reaktywację społeczno-gospodarczą i przestrzenną zdegradowanych obszarów w naszym mieście.

Szczegółowe przepisy dotyczące m. in. przyjmowania ofert oraz poszczególnych etapów oceniania ofert zawarte są w Zarządzeniu Nr 3801/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji.

Dotacje przyznawane są w trybie otwartych konkursów ofert, które ogłaszane są każdorazowo zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka oraz w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. „mały grant”.

Oferty należy składać przez Generator wniosków dostępny pod adresem https://plock.engo.org.pl