Komisje Dialogu Obywatelskiego

Zgodnie z podejmowaną co roku uchwałą Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” przy komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka lub miejskich jednostkach organizacyjnych działają komisje dialogu obywatelskiego. W zakresie kultury fizycznej funkcję takiej komisji dialogu pełni Płocka Rada Sportu działająca zgodnie ze swoim regulaminem.

Komisje dialogi mają charakter inicjatywny i opiniodawczo-doradczy. Do ich zadań należy:

 • konsultowanie przedstawionych dokumentów i projektów aktów prawnych w zakresie działalności danej Komisji Dialogu Obywatelskiego,
 • delegowanie osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w komisjach konkursowych,
 • współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi w celu zwiększenia efektywności działań podejmowanych przez samorząd na terenie Miasta,
 • opracowywanie rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
 • określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
 • występowanie do Prezydenta z odpowiednimi wnioskami dotyczącymi działalności urzędu,
 • opracowywanie rocznego planu pracy,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego przed przekazaniem ich przez komórkę organizacyjną do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • współtworzenie projektów zarządzeń, uchwał i aktów prawa miejscowego po zaproszeniu przez komórkę organizacyjną lub miejską jednostkę organizacyjną.

W Płocku działają następujące komisje dialogu obywatelskiego:

 • ds. edukacji – tel. (24) 367 08 00,
 • ds. infrastrukturalnych – tel. (24) 366 88 11,
 • ds. kultury – tel. (24) 367 16 34,
 • ds. ochrony zwierząt – tel. (24) 367 16 69,
 • ds. organizacji katolickich i wyznaniowych – tel. (24) 366 88 11,
 • ds. pomocy społecznej – tel. (24) 364 02 38,
 • ds. zdrowia i profilaktyki uzależnień – tel. (24) 367 17 04,
 • Płocka Rada Sportu – tel. (24) 367 17 59,
 • zespół tematyczny ds. turystyki – tel. (24) 367 17 39.