Komisje Dialogu Obywatelskiego

Zgodnie z podejmowaną co roku uchwałą Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” przy komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka lub miejskich jednostkach organizacyjnych działają komisje dialogu obywatelskiego. W zakresie kultury fizycznej funkcję takiej komisji dialogu pełni Płocka Rada Sportu działająca zgodnie ze swoim regulaminem.

Komisje dialogi mają charakter inicjatywny i opiniodawczo-doradczy. Do ich zadań należy:

 • konsultowanie przedstawionych dokumentów i projektów aktów prawnych w zakresie działalności danej Komisji Dialogu Obywatelskiego,
 • delegowanie osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w komisjach konkursowych,
 • współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi w celu zwiększenia efektywności działań podejmowanych przez samorząd na terenie Miasta,
 • opracowywanie rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
 • określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
 • występowanie do Prezydenta z odpowiednimi wnioskami dotyczącymi działalności urzędu,
 • opracowywanie rocznego planu pracy,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego przed przekazaniem ich przez komórkę organizacyjną do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • współtworzenie projektów zarządzeń, uchwał i aktów prawa miejscowego po zaproszeniu przez komórkę organizacyjną lub miejską jednostkę organizacyjną.

W Płocku działają następujące komisje dialogu obywatelskiego:

 • ds. edukacji – kontakt: twpplock@wp.pl,
 • ds. organizacji katolickich i wyznaniowych – kontakt: witoldwybult@op.pl,
 • ds. ochrony zwierząt – kontakt: m.krasuska@vp.pl,
 • ds. infrastrukturalnych – kontakt: marzena.kapuscinska@op.pl,
 • ds. pomocy społecznej – kontakt: g.cieslik@plock.org.pl,
 • ds. zdrowia i profilaktyki uzależnień – kontakt:
 • ds. kultury – kontakt: pogonik@wp.pl,
 • zespół tematyczny ds. turystyki – kontakt: i.krajewska@turystykaplock.eu,
 • oraz Płocka Rada Sportu – kontakt: boni935@wp.pl.