Nagroda dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych

Co roku Prezydent Miasta Płocka nagradza uczniów płockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuk plastycznych, muzyki, tańca, śpiewu, teatru i filmu oraz literatury. Nagroda przyznawana jest także ich opiekunom artystycznym.

Wnioski o przyznanie nagrody składa się do 30 września każdego roku w Urzędzie Miasta Płocka. Aktualny regulamin przyznawania nagród określa UCHWAŁA NR 1009/LVIII/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 października 2023 r.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

  • wniosek – zgłaszający musi złożyć wniosek na druku,
  • dokumenty dotyczące dotychczasowych osiągnięć artystycznych kandydata za wnioskowany okres- zaświadczenia potwierdzające udział w konkursach, potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, wyróżnień i innych otrzymanych nagród,
  • pisemną zgodę kandydata, a w przypadku osób małoletnich – pisemną zgodę rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych, która jest załącznikiem nr 2 do regulaminu,
  • pisemną zgodę opiekuna artystycznego na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do regulaminu,
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu organizacji lub inny dokument potwierdzający działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej (dotyczy tylko organizacji wymienionych w § 5 pkt d regulaminu).
  • pisemne oświadczenie kandydata, a w przypadku osób małoletnich – pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna ich stałym miejscu zamieszkania w Płocku, które jest załącznikiem nr 4 do regulaminu

Dokumenty do pobrania (wersja edytowalna):