Dokumenty

Wymagane i dodatkowe dokumenty w programie „Mieszkania na start”

 

 

 

 


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego w programie „Mieszkania na start”. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka (TU) oraz w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 5 (wejście od ul. Zduńskiej 3).
 2. Dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób.
 3. Zaświadczenie wszystkich pełnoletnich osób o dochodach wydane przez organy podatkowe za poprzedni rok podatkowy oraz osób niepełnoletnich jeżeli osiągają dochód.
 4. Dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego.
 5. Orzeczenie sądu, ugoda sądowa ustalające wysokość alimentów lub zaświadczenie o wypłacaniu świadczenia alimentacyjnego z Funduszu alimentacyjnego

Dodatkowe dokumenty:

 • orzeczenia potwierdzające niepełnosprawności
 • kopia Karty Dużej Rodziny lub Płockiej Karty Familijnej 3+
 • dokument potwierdzający pobieranie nauki przez uczące się dziecko powyżej 18 roku życia (np. zaświadczenie szkoły lub uczelni)
 • dokumenty potwierdzające fakt kształcenia się na studiach wyższych lub ukończenia kierunku studiów wyższych oraz studiów podyplomowych,
 • zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek ubezpieczeniowych za pracownika, przez osobę prowadzącą działalności gospodarczą na terenie Płocka,
 • zaświadczenie od pracodawcy wskazujące miejsce wykonywania pracy i okres zatrudnienia,
 • dokumenty potwierdzające fakt i okres zamieszkiwania osób pełnoletnich w Płocku,
 • zaświadczenie pochodzące od organizacji pożytku publicznego potwierdzające prowadzenie, od co najmniej dwóch lat, nieodpłatnej działalności w organizacjach pożytku publicznego na terenie Płocka,
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potwierdzające opuszczenie pieczy zastępczej,
 • operat szacunkowy dotyczący wartości nieruchomości posiadanej przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu mieszkalnego.

Uwaga: sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.