Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

 

Na podstawie uzyskanego orzeczenia o niepełnosprawności  osoba niepełnosprawna może korzystać z następujących ulg i uprawnień:

 1. Ulga komunikacyjna
 2. Komunikacja miejska.

Przejazd bezpłatny:

 • Osoby niewidome, ociemniałe oraz osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji /tj. znacznym stopniem niepełnosprawności/ wraz z towarzyszącym im w czasie przejazdu jednym opiekunem (pełnoletnim) lub przewodnikiem.
 • Dzieci niepełnosprawne do dnia ukończenia 18 roku życia wraz z towarzyszącym im w czasie przejazdu jednym opiekunem (pełnoletnim).
 • Uczniowie szkół specjalnych w przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do szkoły i z powrotem wraz z towarzyszącym im w czasie przejazdu jednym opiekunem (pełnoletnim).
 • Osoby po ukończeniu 70 roku życia.

Przejazd ulgowy – 50% :

 • Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują oni dodatki rodzinne.
 • Osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności pobierające zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
 1. Uprawniania do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (nie dotyczy komunikacji miejskiej).

Opracowanie własne na podstawie ustawy z dnia 20.06.1992r. (Dz.U.2018.0.295 t.j.)

Lp. Uprawnieni ULGA 

(nie dotyczy komunikacji miejskiej)

Uwagi
1. Dzieci do lat 4 100% 1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego przysługują w klasie 2 wyłącznie w określonych kategoriach pociągów i na podstawie określonych rodzajów biletów.

 

2. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2 na podstawie biletów jednorazowych korzystająca z przejazdu w klasie 1 zobowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.

 

 

 

2. Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
Przewodnik min. 13 lat lub pies przewodnik.
95%
3. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne 78%
4. Rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej 78%
5. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 49% w komunikacji zwykłej

37% w komunikacji innej niż zwykła

6. Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji 93%  w komunikacji zwykłej

51%  w komunikacji innej niż zwykła

7. Osoby niewidome, które nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 37%
8. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 78%
9. Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne 37% Dwa przejazdy w ciągu roku
Wymagane zaświadczenie

 

 1. Ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243)

 

KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA  tel. 801-055-055 lub 22 330-03-30

Odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych: osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu;

Ulgowa opłata za wydanie paszportu (50% pełnej opłaty) przysługuje emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu.

 

 1. Korzystanie przez osoby niepełnosprawne z Pływalni Miejskich w Płocku

CENY BILETÓW DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Bilety

1 godzina

Dopłata za każdą minutę powyżej godziny

Dzieci do 16. roku życia z niepełnosprawnością i ich opiekunowie*

2,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i ich opiekunowie*

2,00 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę

Osoby z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności

8,00 zł

0,13 zł

* za okazaniem legitymacji osoby z niepełnosprawnościami MOSiR Płock

Uwaga: Legitymacja osoby niepełnosprawnej upoważnia do skorzystania z pływalni tylko i wyłącznie w cenie biletu dla osób z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności.

 

 1. Ulga w abonamencie radiowo-telewizyjnym (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych Dz. U. z 2020 r. poz. 1689)

Zwolnienie z opłat dotyczy osób (warunkiem zwolnienia jest zgłoszenie w Urzędzie Pocztowym):

 • co do których orzeczono o:
 1. zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej,
 2. całkowitej niezdolności do pracy,
 3. znacznym stopniem niepełnosprawności,
 4. trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, które ukończyły 75 lat,
 • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego,
 • niesłyszących, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
 • które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS,
 • które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • otrzymujące zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • będące inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • członkowie rodzin pozostających po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • uznane za niezdolne do pracy wskutek niezdolności do pracy pozostającej w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • członkowie rodzin pozostałych po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu niezdolności do pracy wskutek niezdolności do pracy pozostającej w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • posiadające status weterana poszkodowanego, pobierającego rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa, na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 • uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Więcej  informacji o wszystkich ulgach na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 

 1. Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Ustalony zgodnie z powyższymi zasadami wymiar czasu pracy obowiązuje od dnia następującego po dniu przedstawienia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

Ograniczeń czasu pracy osób niepełnosprawnych nie stosuje się: do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub, w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Przerwa w pracy. Osobie niepełnosprawnej – bez względu na dobowy wymiar czasu pracy – przysługuje prawo do dodatkowej przerwy w pracy w wymiarze 15 minut na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

Dodatkowy urlop. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku następującego po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

21 dni urlopu na turnus rehabilitacyjny. Osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma także prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku.

Możliwość zwolnienia od pracy. Pracownikowi niepełnosprawnemu legitymującemu się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje ponadto zwolnienie od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, poddania się zabiegom leczniczym lub usprawniającym, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Za czas zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczonego tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

 

 1. Wyrobienie karty parkingowej

Zgodnie z nowymi zasadami, na podstawie orzeczeń wydawanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności po 1 lipca 2014r., kartę parkingową będą mogły otrzymać:

 • osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Przy czym osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem: 04-O, 05-R lub 10-N;

 • osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Zgliczyńskiego 4 , Płock, tel. 24 364 02 58 lub 59.

 

 1. Możliwość skorzystania z usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej oraz BUS-a dla osoby niepełnosprawnej.

Zamówienie w Referacie Rzecznika Osób Niepełnosprawnych pod nr telefonu 24 367 16 01.

 

 1. Możliwość skorzystania z programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (informacja na www.pfron.org.pl) lub www.mopsplock.eu
 2. Dofinansowanie do: sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych, turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON,

 

Program Aktywny Samorząd (likwidacja bariery transportowej, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub oprogramowania, likwidacja barier w poruszaniu się (utrzymanie sprawności technicznej wózka o napędzie elektrycznym, zakup protez itp., pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.)

informacja MOPS Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej ul. Zgliczyńskiego 4 pok 36, Płock, tel. 24 364 02 60, 61, 63

 

INFORMACJI  UDZIELA:

Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
ul. Synagogalna 4, pok. 6
tel. 24 367 15 82, 24 367 16 01