Ogródki gastronomiczne

Wytyczne w zakresie lokalizacji ogródków gastronomicznych

Podmiot posiadający prawo do dysponowania lokalem gastronomicznym, bądź samodzielnym punktem gastronomicznym, może zorganizować ogródek gastronomiczny przed swoją siedzibą po uzyskaniu prawa do dysponowania tym terenem.

Szerokość ogródków w strefie śródmiejskiej uzależniona jest od ich lokalizacji. Dobierana jest tak, aby utrzymać swobodne przejście dla osób poruszających się pieszo oraz nie utrudniać korzystania z istniejących obiektów małej architektury. Zespół ds. Estetyki Miasta wskazuje szerokość ogródków odrębnie dla terenu placu Starego Rynku, ul. Grodzkiej, ul. Tumskiej i innych lokalizacji, kierując się potrzebą zapewnienia właściwej funkcjonalności i ładu estetycznego w przestrzeni publicznej.

Ogródki powinny mieć niezależną, możliwą do demontażu konstrukcję, która nie ingeruje w istniejącą nawierzchnię oraz w elewację budynku, w przypadku ustawienia bezpośrednio przy budynku jak np. w obrębie ul. Grodzkiej i pl. Starego Rynku.

Sytuowanie podestów dopuszcza się w rejonie pl. Starego Rynku i ul. Grodzkiej, w pozostałych przypadkach ogródek gastronomiczny powinien zostać urządzony na istniejącej nawierzchni. Z założenia ogródki gastronomiczne stanowią otwarcie wnętrza lokalu na przestrzeń publiczną, dlatego też powinny znajdować się bezpośrednio w poziomie nawierzchni ulicy, deptaku czy placu. Jednakże w wyjątkowych przypadkach, uwzględniając nachylenie powierzchni ulicy, dopuszczalne jest zastosowanie estetycznych podestów, które jednak nie będą mogły być trwale mocowane do istniejącej nawierzchni, aby jej nie uszkodzić.

WYPOSAŻENIE OGRÓDKA

Przy aranżacji ogródka należy kierować się następującymi zasadami:

 • siedziska, stoliki – powinny stanowić meble wysokiej jakości, preferowane są meble z materiałów naturalnych;
 • parasole lub markizy również tzw. wolnostojące – powinny być wykonane z materiałów tekstylnych impregnowanych, w kolorach dostosowanych do otoczenia, preferowana jasna kolorystyka np. biały, écru, jasnoszary, przy czym możliwe jest również stosowanie innych stonowanych kolorów, np. ciemna zieleń, bordo, brąz, beż, granat; zadaszenia mogą wystawać poza granice ogródka max. 15 cm; wysokość zadaszenia nie powinna utrudniać swobodnego poruszania się pieszych;
 • kolorystyka – należy zachować spójną kolorystykę w ramach jednego ogródka, uwzględniającą wszystkie jego elementy;
 • oświetlenie – należy stosować światło o ciepłej barwie;
 • ogrzewanie – dopuszcza się ogrzewanie ogródków z zachowaniem bezpieczeństwa użytkowników;
 • wygrodzenia ogródka – dopuszcza się wygrodzenia o podwyższonym standardzie, preferowane jest ogrodzenie ogródka z użyciem aranżacji zieleni;
 • zieleń – rośliny należy trzymać w donicach wolnostojących lub podwieszanych o wysokiej jakości, dostosowanych stylistycznie do reszty umeblowania; dobór gatunkowy roślin należy skonsultować z Referatem Ochrony Przyrody w Wydziale Kształtowania Środowiska;
 • wyposażenie gastronomiczne – na terenie ogródków można umieścić rollbary oraz niskie lodówki wkomponowane w rollbar, dopuszcza się urządzenia do dystrybucji napojów, lodów, przekąsek, pod warunkiem, iż będą one częścią lady lub stoiska;
 • tablice reklamowe i urządzenia reklamowe – należy stosować zasady określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. Uchwale Nr 381/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazow. Z dnia 19.04.2023 r. poz. 4916).

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Obowiązują następujące zasady funkcjonowania ogródka:

 • prowadzący ogródek zobowiązany jest do zachowania przepisów dotyczących porządku i spokoju publicznego, w szczególności nie zakłócania spoczynku nocnego;
 • zieleń – zieleń musi być pielęgnowana przez cały okres funkcjonowania ogródka;
 • muzyka – możliwe jest odtwarzanie muzyki i prowadzenie w ogródku mini recitali, wymaga to jednak ustalenia odrębnych warunków i wzajemnych uzgodnień sąsiadujących ze sobą ogródków.

DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowy wygląd ogródka, stoiska, jego kolorystyka oraz rodzaj zadaszenia i innych zastosowanych elementów wyposażenia, planowanego do zlokalizowania na nieruchomościach gminnych, w tym w pasie drogowym, nieruchomościach Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Płocka, na nieruchomościach miejskich jednostek organizacyjnych i spółek miejskich oraz na wszystkich innych nieruchomościach, zarządzanych przez Prezydenta Miasta Płocka lub podległe mu instytucje i organy, wymaga uzyskania opinii Zespołu ds. Estetyki Miasta, na podstawie Zarządzenia Nr 3749/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 października 2022 roku.

Szczegółowy opis procedury wydawania opinii plastycznej przez Zespół ds. Estetyki Miasta oraz niezbędny formularz udostępnione są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka pod adresem https://nowybip.plock.eu/sprawa/BKAtUgtr

Uzyskana opinia Zespołu ds. Estetyki Miasta nie zwalnia od obowiązku uzyskania prawa do dysponowania terenem oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym prawa budowlanego i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.