Otwarte konkursy ofert

Szczegółowe przepisy dotyczące m. in. przyjmowania ofert oraz poszczególnych etapów oceniania ofert zawarte są w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji.

Informacje dla organizacji pozarządowych – oferentów, którzy chcą wziąć udział w otwartych konkursach ofert, na realizację zadań publicznych, ogłaszanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka znajdują się na następujących stronach internetowych:

https://nowybip.plock.eu/
https://plock.engo.org.pl/

W przypadku otrzymania dotacji poniżej (do pobrania) znajdują się odpowiednio logotypy sfinansowano i dofinansowano ze środków Miasta Płocka:

  1. Sfinansowano ze środków Miasta Płocka
  2. Dofinansowano ze środków Miasta Płocka
Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert:
  1. Zarządzenie Nr 2405/2021 Prezydenta Miasta Płocka dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2021 – 2022.
  2. Zarządzenie Nr 2404/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r.
  3. Zarządzenie Nr 2385/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym organizowania wypoczynku dla osób niepełnosprawnych w 2021 roku.

Rozstrzygnięte konkursy ofert:
  1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności ma rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku.
  2. Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2021 roku
  3. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, w roku 2021.

Komisje konkursowe:
  1. Zarządzenie Nr 2380/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds.opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 r.

Wezwania do korekty:
  1. Stowarzyszenie Zorganizowana Grupa Basketu 24.06.2021