Otwarte konkursy ofert

Szczegółowe przepisy dotyczące m. in. przyjmowania ofert oraz poszczególnych etapów oceniania ofert zawarte są w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji.

Informacje dla organizacji pozarządowych – oferentów, którzy chcą wziąć udział w otwartych konkursach ofert, na realizację zadań publicznych, ogłaszanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka znajdują się na następujących stronach internetowych:

https://nowybip.plock.eu/
http://pozarzadowe.plock.eu/
https://plock.engo.org.pl/

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert: