Otwarte konkursy ofert

Szczegółowe przepisy dotyczące m. in. przyjmowania ofert oraz poszczególnych etapów oceniania ofert zawarte są w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji.

Informacje dla organizacji pozarządowych – oferentów, którzy chcą wziąć udział w otwartych konkursach ofert znajdują się na następujących stronach internetowych:

https://nowybip.plock.eu/
https://plock.engo.org.pl/

Do pobrania logotypy dla organizacji, które otrzymały dotację:

 1. Sfinansowano ze środków Miasta Płocka
 2. Dofinansowano ze środków Miasta Płocka

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert:

 1. Zarządzenie Nr 3063/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2022 roku.
 2. Zarządzenie Nr 3046/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022r.

Zakończone konkursy ofert:

 1. Zarządzenie Nr 3006/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, w roku 2022 i powołania Komisji Konkursowej.
 2. Zarządzenie Nr 2898/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2022 r.
 3. Zarządzenie Nr 2899/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.
 4. Zarządzenie Nr 2906/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2022.
 5. Zarządzenie Nr 2905/2021Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia II konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2022 i powołania Komisji Konkursowej.
 6. Zarządzenie Nr 2873/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 roku.
 7. Zarządzenie Nr 2874/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku.
 8. Zarządzenie Nr 2869/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego – realizacja działań z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) – prowadzenie działań motywująco-wspierających dla osób bezdomnych i uzależnionych w Domu Wsparcia w latach 2022 – 2023 i powołania Komisji Konkursowej.
 9. Zarządzenie Nr 2868/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2022-2023.
 10. Zarządzenie Nr 2867/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, polegających na organizowaniu i prowadzeniu świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych w latach 2022-2023.
 11. Zarządzenie Nr 2866/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2022-2023.
 12. Zarządzenie Nr 2865/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w latach 2022-2023
 13. Zarządzenie Nr 2864/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2022 r.
 14. Zarządzenie Nr 2616/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2021.
 15. Zarządzenie Nr 2405/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2021 – 2022.
 16. Zarządzenie Nr 2404/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r.
 17. Zarządzenie Nr 2385/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym organizowania wypoczynku dla osób niepełnosprawnych w 2021 roku.
 18. Zarządzenie Nr 2306/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku.
 19. Zarządzenie Nr 2108/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2021 roku.
 20. Zarządzenie Nr 2062/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, w roku 2021 i powołania Komisji Konkursowej.

Wyniki rozstrzygniętych konkursów ofert:

 1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 roku – zmiana zarządzenia.
 2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2022.
 3. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 roku.
 4. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2022 -2023.
 5. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku
 6. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2022-2023
 7. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w latach 2022-2023
 8. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegających na organizowaniu i prowadzeniu świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych w latach 2022-2023.
 9. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego – realizacja działań z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) – prowadzenie działań motywująco-wspierających dla osób bezdomnych i uzależnionych w Domu Wsparcia w latach 2022 – 2023
 10. Otwarty konkurs ofert w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2022 roku.
 11. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2021.
 12. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2021 – 2022.
 13. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku.
 14. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym organizowania wypoczynku dla osób niepełnosprawnych w 2021 r.
 15. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności ma rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku.
 16. Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2021 roku.
 17. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, w roku 2021.

Komisje konkursowe:

 1. Zarządzenie Nr 3043/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku.
 2. Zarządzenie Nr 2966/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2022 (konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 2906/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 grudnia 2021
 3. Zarządzenie Nr 2953/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, polegających na organizowaniu i prowadzeniu świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych (konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 2867/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2021r.)
 4. Zarządzenie Nr 2951/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym(konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 2866/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2021r.)
 5. Zarządzenie Nr 2950/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2022-2023.(konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 2868/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2021r.)
 6. Zarządzenie Nr 2952/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w latach 2022 – 2023.
 7. Zarządzenie Nr 2946/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku.
 8. Zarządzenie Nr 2945/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 roku.
 9. Zarządzenie Nr 2931/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2022 roku.
 10. Zarządzenie Nr 2698/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2021.
 11. Zarządzenie Nr 2495/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 lipca 2021 r. w w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2021 – 2022.
 12. Zarządzenie Nr 2482/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r.
 13. Zarządzenie Nr 2481/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w tym organizowania wypoczynku dla osób niepełnosprawnych w 2021 r.
 14. Zarządzenie Nr 2380/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds.opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 r.

Wezwania do korekty:

 1. Wezwanie do korekty w ramach konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, w roku 2022.
 2. Wezwanie do korekty w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2022
 3. Wezwanie do korekty – konkurs SPORT 2022
 4. Stowarzyszenie na rzecz Małżeństwa i Rodziny NIE MA LEKKO 20.12.2021
 5. Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja 20.12.2021
 6. Stowarzyszenie Zorganizowana Grupa Basketu 24.06.2021