Otwarte konkursy ofert

Szczegółowe przepisy dotyczące m. in. przyjmowania ofert oraz poszczególnych etapów oceniania ofert zawarte są w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji.

Informacje dla organizacji pozarządowych – oferentów, którzy chcą wziąć udział w otwartych konkursach ofert znajdują się na następujących stronach internetowych:

https://nowybip.plock.eu/
https://plock.engo.org.pl/

Do pobrania logotypy dla organizacji, które otrzymały dotację:

 1. Sfinansowano ze środków Miasta Płocka
 2. Dofinansowano ze środków Miasta Płocka

 


Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert:

Brak aktualnie trwających otwartych konkursów ofert


Zakończone otwarte konkursy ofert:

 1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2024 i powołania– Ogłoszenie o konkursie;
 2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich – Ogłoszenie o konkursieWezwanie do korektyKomisja konkursowaWyniki otwartego konkursu ofert
 3. I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 r. – Ogłoszenie konkursowe; Zmiana Zarządzenia – ogłoszenie konkursowe; Komisja konkursowa; Wyniki otwartego konkursu ofert
 4. II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 r. Ogłoszenie o konkursie; Komisja konkursowaWyniki otwartego konkursu ofert
 5. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 roku –  Ogłoszenie o konkursieKomisja konkursowa; Wezwanie do korektyWyniki otwartego konkursu ofert
 6. Otwarty konkurs ofert a realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. –  Ogłoszenie o konkursie; Wezwanie do korektyWezwanie do korektyKomisja konkursowaWyniki otwartego konkursu ofert
 7. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2024 – Ogłoszenie o konkursieKomisja konkursowaWezwanie do korekty; Wyniki otwartego konkursu ofert
 8. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 roku – Ogłoszenie o konkursie; Wezwanie do korekty; Wezwanie do korekty; Wyniki otwartego konkursu ofert
 9. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku –  Ogłoszenie o konkursieWezwanie do korekty; Komisja konkursowaWyniki otwartego konkursu ofert
 10. Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, w roku 2024 i powołania komisji konkursowej –  Ogłoszenie o konkursie; Wezwanie do korektyWyniki konkursu ofert
 11. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – Ogłoszenie o konkursieKomisja konkursowaWezwanie do korektyWyniki otwartego konkursu ofert
 12. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w- Ogłoszenie o konkursie; Wezwanie do korektyKomisja konkursowaWyniki otwartego konkursu ofert
 13. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym doskonalenie systemu wsparcia obejmujące prowadzenie Centrum Aktywności Seniora położonego w Płocku przy ul. Otolińskiej 6 w latach 2024 – Ogłoszenie o konkursieKomisja konkursowaWyniki otwartego konkursu ofert
 14. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024  – Ogłoszenie o konkursie; Wezwanie do korektyKomisja konkursowa; Wyniki otwartego konkursu ofert
 15. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, polegających na organizowaniu i prowadzeniu świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni dla osób w kryzysie bezdomności w 2024 rok – Ogłoszenie o konkursieKomisja konkursowaWyniki otwartego konkursu ofert
 16. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 r. – Ogłoszenie o konkursieKomisja konkursowaWezwanie do korektyWyniki otwartego konkursu ofert
 17. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 r. –  Ogłoszenie o konkursieKomisja konkursowaWyniki otwartego konkursu ofert
 18. Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2024 i powołania Komisji Konkursowe – Ogłoszenie o konkursie.; Wezwanie do uzupełnienia braków formalnychWyniki konkursu ofert
 19. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2024 – Ogłoszenie o konkursie; Komisja konkursowa; Unieważnienie konkursu
 20. Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 2024 rok – Ogłoszenie o konkursie; Wezwanie do korekty; Komisja konkursowaWyniki otwartego konkursu ofert
 21. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2024 rok – Ogłoszenie o konkursie; Wezwanie do korektyKomisja konkursowa; Wyniki otwartego konkursu ofert
 22. Otwarty konkurs ofert w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa w 2024 r. – Ogłoszenie o konkursieKomisja konkursowaWezwanie do korektyWyniki otwartego konkursu ofert

Archiwum:

Konkursy ofert 2023 r.

Konkursy ofert 2021-2022