Otwarte konkursy ofert

Szczegółowe przepisy dotyczące m. in. przyjmowania ofert oraz poszczególnych etapów oceniania ofert zawarte są w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji.

Informacje dla organizacji pozarządowych – oferentów, którzy chcą wziąć udział w otwartych konkursach ofert znajdują się na następujących stronach internetowych:

https://nowybip.plock.eu/
https://plock.engo.org.pl/

Do pobrania logotypy dla organizacji, które otrzymały dotację:

 1. Sfinansowano ze środków Miasta Płocka
 2. Dofinansowano ze środków Miasta Płocka

 


Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert:

 


Zakończone otwarte konkursy ofert:

 1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r. – Ogłoszenie o konkursie; Komisja konkursowa – uchylony; Komisja konkursowaWyniki otwartego konkursu ofert
 2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2023 r. – Ogłoszenie o konkursie; Komisja konkursowa; Wyniki otwartego konkursu ofert
 3. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku – Ogłoszenie o konkursie; Wezwanie do korekty; Komisja konkursowa; Wyniki otwartego konkursu ofert
 4. Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, w roku 2023 i powołania komisji konkursowej – Ogłoszenie o konkursie, Wezwanie do korektyWyniki konkursu
 5. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 r. – Ogłoszenie o konkursieKomisja konkursowaWyniki otwartego konkursu ofert
 6. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku – Ogłoszenie o konkursie, Komisja konkursowa; Wyniki otwartego konkursu ofert
 7. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.- Ogłoszenie o konkursie; Komisja konkursowa; Wyniki otwartego konkursu ofert
 8. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku. – Ogłoszenie o konkursie; Komisja konkursowa; Wyniki otwartego konkursu ofert
 9. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 2023 roku. – Ogłoszenie o konkursie; Komisja konkursowa; Wyniki otwartego konkursu ofert
 10. Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2023. – Ogłoszenie o konkursie; Wezwanie do korekty; Wyniki konkursu ofert
 11. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2023 r. – Ogłoszenie o konkursie; Komisja konkursowa; Wyniki otwartego konkursu ofert

Archiwum:

Konkursy ofert 2021-2022