Transmisje z sesji Rady Miasta Płocka

Transmisje z sesji Rady Miasta Płocka dostępne są na kanale:

Sesja Rady Miasta Płocka – transmisje pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCJ0qvHlzOSAOGnKrst7ipcw

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Informujemy, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Miasta Płocka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

  • Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej plock.eu.
  • Udział w obradach Rady Miasta Płocka oznacza akceptację dla utrwalenia swojego wizerunku i głosu.
  • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock 09-400 Płock, Stary Rynek 1.
  • Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@płock.eu.
  • Utrwalone dane, w postaci wizerunku i głosu, będą publicznie dostępne.
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Miasto Płock.
  • Dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.
  • Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.
  • Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.