Rada Miasta Płocka

Rada Miasta Płocka składa się z 25 radnych

Posiedzenia Rady są jawne i transmitowane

Radni obradują na sesjach oraz pracują w komisjach

 


Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Na wniosek Prezydenta lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady tj. 7 radnych Przewodniczący zobowiązany jest zwołać sesję (sesję nadzwyczajną) w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.  Sesję Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady. Prowadzący sesję otwiera i zamyka obrady sesji uderzając trzykrotnie Laską. Posiedzenia Rady są jawne. Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z sesji są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący i Sekretarz sesji Rady zajmują miejsca przy stole prezydialnym.

Uchwała Nr 864/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka