Zasady ogólne

Ogrodzenia to wszelkie elementy umieszczone w terenie w celu wygrodzenia określonej przestrzeni, uniemożliwiające swobodne przemieszczanie się ludzi i zwierząt wolno żyjących w szczególności: przęsła ogrodzeniowe wraz ze słupkami i podmurówką, bramy, furtki lub mury.

Ogrodzeń, które istniały przed wejściem w życie Uchwały Nr 381/XXII/2020, tj. przed 6 października 2020 r. nie trzeba dostosowywać do wprowadzonych w tej uchwale zakazów, zasad i warunków. Wszystkie jednak nowe realizacje muszą być zgodne z jej zapisami.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje kar pieniężnych za ogrodzenia wzniesione niezgodnie z przepisami tzw. uchwały krajobrazowej. Władnym w zakresie egzekucji przepisów pozostaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

1) Nakazuje się sytuowanie ogrodzeń wyłącznie w liniach rozgraniczających tereny lub w granicach działek ewidencyjnych i budowlanych, z wyłączeniem:

 1. ogrodzeń tymczasowych;
 2. ogrodzeń ogródków przyblokowych;
 3. ogrodzeń ogródków, do których prawo własności lub użytkowania mają właściciele lokali mieszkalnych mieszczących się na parterze budynków wielorodzinnych;
 4. ogrodzeń rodzinnych ogródków działowych;
 5. ogrodzeń placów zabaw dla dzieci;
 6. ogrodzeń obiektów sportowych;
 7. fragmentów ogrodzeń wycofanych w głąb terenu z uwagi na konieczności ominięcia drzew i innych przeszkód naturalnych lub urządzeń infrastruktury technicznej oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej widoczności, w celu prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania komunikacji pieszej i kołowej;
 8. fragmentów ogrodzeń w miejscach sytuowania wjazdów i wejść na posesję;
 9. ogrodzeń w miejscach kultu, pamięci oraz lokalizacji pomników i grobów;
 10. ogrodzeń na terenie działki ewidencyjnej lub budowlanej związanych z działalnością prowadzoną w ramach obowiązującej funkcji terenu.

2) Zakazuje się sytuowania ogrodzeń:

 1. zabudowy wielorodzinnej, przy czym zakaz nie dotyczy:- obiektów zabytkowych, jeżeli wynika to z wytycznych konserwatorskich;

  – obiektów zlokalizowanych na Obszarze 1;

  – ogródków przyblokowych;

  – ogródków, do których prawo własności lub użytkowania mają właściciele lokali mieszkalnych mieszczących się na parterze budynków wielorodzinnych;

  – przyblokowych placów zabaw dla dzieci i obiektów sportowych;

 2. na otwartych terenach zieleni, w szczególności na terenach lasów, dolin rzecznych oraz obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo, chronionych na podstawie przepisów odrębnych, z wyłączeniem parków;
 3. z obciążeniem lub elementami stabilizującymi konstrukcję ustawionymi na poziomie terenu, z wyłączeniem ogrodzeń tymczasowych;
 4. ciągów komunikacji pieszej, które stanowią powiązania pomiędzy przestrzeniami dostępnymi publicznie, w tym wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

3) Nakazuje się od strony przestrzeni dostępnej publicznie zastosowanie ogrodzeń w naturalnej kolorystyce materiałów, z których zostały skonstruowane, w szczególności takich jak cegła, kamień, klinkier, drewno, przy czym dopuszcza się zastosowanie:

 1. lazur ochronnych do drewna, niekryjących, zachowujących widoczny rysunek słojów;
 2. tynków w jasnych kolorach, z zachowaniem monochromatyczności barwy;
 3. malowanych i powlekanych elementów metalowych.

4) Nakazuje się w przypadku ogrodzeń tymczasowych, stanowiących wygrodzenie placu budowy utrzymanie jednakowego materiału wykonania i kolorystyki.

5) Zakazuje się od strony przestrzeni dostępnych publicznie zastosowanie dla wszystkich ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń tymczasowych, następujących materiałów:

 1. prefabrykowanych paneli betonowych i żelbetowych;
 2. blach fałdowych, w tym falistych i trapezowych;
 3. płyt z tworzyw sztucznych, w tym poliwęglanu;
 4. posiadających elementy odblaskowe.

6) Zakazuje się lokalizacji ogrodzeń pełnych i o stopniu ażurowości mniejszym niż 50% od strony przestrzeni dostępnej publicznie, za wyjątkiem:

 1. ogrodzeń terenów cmentarzy;
 2. ogrodzeń zabytkowych, w tym również powstałych w wyniku rekonstrukcji;
 3. ogrodzeń stanowiących uzupełnienie przerw w zabudowie tworzącej pierzeję ulic;
 4. murowanych fragmentów ogrodzeń o łącznym przebiegu stanowiącym 30% długości ogrodzenia;
 5. ogrodzeń tymczasowych.