Inne źródła finansowania rewitalizacji

Rewitalizacja jako kompleksowy i wieloletni proces, angażuje środki z wielu źródeł. Powszechnie stosowane w finansowaniu projektów rewitalizacyjnych są przede wszystkim dwa fundusze strukturalne – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS). EFRR finansuje przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne, natomiast drugi – działania społeczne.

Zasady finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze środków strukturalnych w latach 2021 – 2027 przewidziane zostały przede wszystkim w regionalnych programach operacyjnych. Istotnym źródłem finansowania działań rewitalizacyjnych są także środki przeznaczane corocznie na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Cele związane z rewitalizacją realizują także Fundusze i Programy obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na wsparcie w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych mogą Państwo liczyć także ze strony miasta. Co roku w budżecie miasta zabezpieczane są środki na dotacje, które są udzielane z przeznaczeniem na remonty obiektów zabytkowych oraz innych nieruchomości położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji, a także na realizację przedsięwzięć społecznych przez organizacje pozarządowe.

Informacje na temat dostępnych środków finansowych, które w bezpośredni lub pośredni sposób mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie realizacji projektów rewitalizacyjnych znajdą Państwo na stronach: