Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo!

Akty prawne regulujące konsultacje społeczne w Płocku


Konsultacje społeczne trwające:

  • Konsultacje projektu „Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Partnerstwa Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka

– do pobrania: Porozumienie międzygminne nr 1/WSU-IV/P/24/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2023 r. określające zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”

– do pobrania: Aneks nr 1/2/WSU-IV/P/41/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 marca 2023 r. do Porozumienia międzygminnego nr 1/WSU-IV/P/24/2023 Samorządów Podregionu Płockiego z dnia 31 stycznia 2023 r.

– do pobrania: UCHWAŁA Nr 894/LI/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 – do pobrania: Informacja o podpisaniu Porozumienia międzygminnego

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu Strategii, po ich zakończeniu dokument zostanie upubliczniony.

 


Konsultacje zakończone

  • Program Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka na lata 2023-2027

Do pobrania:


Raport z konsultacji: Raport nr 1, Raport nr 2 (końcowy)


  • Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Rozpoczynamy konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Płocka, w skład którego wchodzi Gmina Miasto: Płock, Gąbin, Gmina: Stara Biała, Bielsk, Radzanowo, Słupno, Łąck, Nowy Duninów oraz Powiat Płocki.

SUMP to dokument strategiczny, który stanowi punkt odniesienia do działań mobilnościowych dla całego MOF Płocka. Jego zadaniem jest wsparcie w planowaniu transportu i mobilności, dążenie do podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko. Zmiany te mają na celu zwiększenie udziału aktywnych i ekologicznych środków transportu oraz zmniejszenie roli samochodów osobowych w codziennych podróżach. Są one możliwe tylko przy aktywnym udziale lokalnej społeczności, bowiem to mieszkańcy są uczestnikami ruchu z najlepszą wiedzą na temat wszelkich niedogodności i usprawnień koniecznych do wprowadzenia w codziennych podróżach na terenie MOF Płocka.

Prace nad SUMP zapoczątkowało podpisanie 9 marca 2022 roku porozumienia samorządowego pomiędzy 8 gminami i Powiatem Płockim. Następnie opracowany został Raport Strategiczno-Diagnostyczny dla MOF Płocka (załącznik SUMP), w którym przedstawiono obecną sytuację mobilnościową oraz zdiagnozowano główne problemy i wyzwania obszaru. To wszystko stało się podstawą do wyznaczenia celów strategicznych i operacyjnych, a następnie konkretnych działań i harmonogramu ich wdrażania.

Do tej pory w ramach SUMP dla MOF Płocka przeprowadzone zostały warsztaty scopingowe i ankieta mobilnościowa. Teraz zapraszamy wszystkich do udziału w konsultacjach społecznych poprzez:

– wypełnienie formularza konsultacyjnego dostępnego do dnia 28 kwietnia br. na stronach internetowych JST wchodzących w skład MOF Płocka.

– udział w stacjonarnym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 13 kwietnia br. o godz. 16.00 w Auli Urzędu Miasta Płocka.

Uwagi i wnioski można zgłaszać:

– w wersji elektronicznej wypełniając formularz konsultacyjny i wysyłając go na adres strategia@plock.eu

– w wersji papierowej w siedzibach gmin

– osobiście podczas spotkania konsultacyjnego

Dokumenty do pobrania:

1. Zarządzenie nr 4109/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 marca 2023 roku – do pobrania

2. Formularz konsultacyjny – do pobrania

3. Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka – do pobrania

4. Projekt Raportu Strategiczno-Diagnostycznego dla MOF Płocka – do pobrania

5. Podsumowanie ankiety mobilnościowej „Aktywne i ekologiczne środki transportu” – do pobrania

Państwa opinia jest bardzo ważna! Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Państwem i wszelkie uwagi.

Raport z konsultacji

Do pobrania: Raport z konsultacji

Załączniki do raportu – do pobrania

Uchwalony dokument:  Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka – do pobrania

Zaopiniowany dokument: Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka – do pobrania Prognoza oddziaływania SUMP Płock

wraz z :
– pozytywną opinią Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – do pobrania opinia końcowa PWiS
– pozytywną opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – do pobrania opinia końcowa RDOŚ

_____________________________________________________________________________________

  • Konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka

W ramach konsultacji społecznych projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Płocka zapraszamy wszystkich mieszkańców do konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka.

Udział w konsultacjach możliwy będzie poprzez:
– wypełnienie formularza konsultacyjnego dostępnego do dnia 28 kwietnia br. na stronach internetowych JST wchodzących w skład MOF Płocka.
– udział w stacjonarnym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 13 kwietnia br. o godz. 16.00 w Auli Urzędu Miasta Płocka.

Uwagi i wnioski można zgłaszać:
– w wersji elektronicznej wypełniając formularz konsultacyjny i wysyłając go na adres strategia@plock.eu
– w wersji papierowej w siedzibach gmin
– osobiście podczas spotkania konsultacyjnego

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie nr 4109/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 marca 2023 roku – do pobrania
Projekt dokumentu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka – do pobrania
Formularz konsultacyjny – do pobrania

 

Raport z konsultacji

Do pobrania: Raport z konsultacji

Załączniki do raportu – do pobrania

__________________________________________________________________________________________________