Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo!

Akty prawne regulujące konsultacje społeczne w Płocku


Konsultacje społeczne trwające:

 

 

 


Konsultacje zakończone

 • projekt „Polityki Senioralnej Miasta Płocka do 2026 roku”

Trwają do 5 stycznia 2024 roku. Więcej informacji pod linkiem: https://nowy.plock.eu/mieszkaniec/konsultacje-polityki-senioralnej-plocka/

Do pobrania:


 • Projektu zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Płocku

Trwały do 19 stycznia 2024 r. Więcej info0rmacji: https://nowy.plock.eu/mieszkaniec/konsultacje-zmia…ymania-czystosci/

Raport z konsultacji: do pobrania


 • Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe

Miasto Płock, realizując obowiązek wynikający z art. 19 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2022.1385 ze zm.) przystąpiło do aktualizacji Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Płock.

Projekt dokumentu, w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023.1094 ze zm.) oraz w związku z art. 19 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, poddany zostaje konsultacjom społecznym. Celem konsultacji jest zapewnienie udziału mieszkańców Płocka w określeniu polityki energetycznej miasta w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.

Termin konsultacji: 12 grudnia 2023 r. – 2 stycznia 2024 r.

Do pobrania: Protokół z konsultacji

Spotkanie publiczne, podczas którego przeprowadzona zostanie dyskusja w przedmiotowej sprawie odbędzie się dnia 19 grudnia br. o godz. 13:00 w formule online na platformie Zoom.

Dostęp do spotkania: https://us05web.zoom.us/j/86285873110?pwd=nTZe248bpH9sfTfz3LaEdzJVYL2yyk.1

Identyfikator spotkania: 862 8587 3110

Kod dostępu: 8KLadm

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu należy składać na załączonym formularzu:
a) drogą elektroniczną na adres strategia@plock.eu;
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki,  Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
c) osobiście w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta.
w terminie do dnia 2 stycznia 2024 r.

Dokumenty do pobrania:


 • Konsultacje społeczne projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Płocka i gmin, z którymi zawarto porozumienia międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata 2023-2030 (aktualizacja)”

Szczegółowe informacje: https://nowy.plock.eu/mieszkaniec/wypowiedz-sie-jaki-ma-byc-transport-publiczny-w-plocku-i-okolicach/

Konsultacje trwają do 20 listopada 2023 r.

Dokumenty:


 • Konsultacje społeczne Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka” dotyczące:
  • projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
  • projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

Wszystkie informacje o tych konsultacjach można znaleźć pod tym linkiem: https://nowy.plock.eu/mieszkaniec/31864/

Dokumenty do pobrania:

Konsultacje trwają do 24 listopada 2023 roku.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Załącznik do Sprawozdania

Przyjęty przez właściwe rady gmin i powiatów dokument, obowiązujący od dnia 7 maja 2024 r.: Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”  – do pobrania

wraz z pozytywną opinią Zarządu Województwa Mazowieckiego – do pobrania

Zaopiniowany dokument: Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka” – do pobrania

wraz z :
– pozytywną opinią Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – do pobrania
– pozytywną opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie –  do pobrania

Podsumowanie wraz z uzasadnieniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – do pobrania

Szczegółowe informacje o konsultacjach, które trwały do 6 listopada 2023 r.  zawarte są tutaj.

Dokumenty do pobrania:


 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka na lata 2023-2027

Do pobrania:


 • Konsultacje „Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Informacje w tym miejscu: https://nowy.plock.eu/mieszkaniec/konsultacje-programu-wspolpracy/

Raport z konsultacji: Raport nr 1, Raport nr 2 (końcowy)


 • Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Płocka, w skład którego wchodzi Gmina Miasto: Płock, Gąbin, Gmina: Stara Biała, Bielsk, Radzanowo, Słupno, Łąck, Nowy Duninów oraz Powiat Płocki.

SUMP to dokument strategiczny, który stanowi punkt odniesienia do działań mobilnościowych dla całego MOF Płocka. Jego zadaniem jest wsparcie w planowaniu transportu i mobilności, dążenie do podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko. Zmiany te mają na celu zwiększenie udziału aktywnych i ekologicznych środków transportu oraz zmniejszenie roli samochodów osobowych w codziennych podróżach. Są one możliwe tylko przy aktywnym udziale lokalnej społeczności, bowiem to mieszkańcy są uczestnikami ruchu z najlepszą wiedzą na temat wszelkich niedogodności i usprawnień koniecznych do wprowadzenia w codziennych podróżach na terenie MOF Płocka.

Prace nad SUMP zapoczątkowało podpisanie 9 marca 2022 roku porozumienia samorządowego pomiędzy 8 gminami i Powiatem Płockim. Następnie opracowany został Raport Strategiczno-Diagnostyczny dla MOF Płocka (załącznik SUMP), w którym przedstawiono obecną sytuację mobilnościową oraz zdiagnozowano główne problemy i wyzwania obszaru. To wszystko stało się podstawą do wyznaczenia celów strategicznych i operacyjnych, a następnie konkretnych działań i harmonogramu ich wdrażania.

Do tej pory w ramach SUMP dla MOF Płocka przeprowadzone zostały warsztaty scopingowe i ankieta mobilnościowa. Teraz zapraszamy wszystkich do udziału w konsultacjach społecznych poprzez:

– wypełnienie formularza konsultacyjnego dostępnego do dnia 28 kwietnia br. na stronach internetowych JST wchodzących w skład MOF Płocka.

– udział w stacjonarnym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 13 kwietnia br. o godz. 16.00 w Auli Urzędu Miasta Płocka.

Uwagi i wnioski można zgłaszać:

– w wersji elektronicznej wypełniając formularz konsultacyjny i wysyłając go na adres strategia@plock.eu

– w wersji papierowej w siedzibach gmin

– osobiście podczas spotkania konsultacyjnego

Dokumenty do pobrania:

1. Zarządzenie nr 4109/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 marca 2023 roku – do pobrania

2. Formularz konsultacyjny – do pobrania

3. Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka – do pobrania

4. Projekt Raportu Strategiczno-Diagnostycznego dla MOF Płocka – do pobrania

5. Podsumowanie ankiety mobilnościowej „Aktywne i ekologiczne środki transportu” – do pobrania

Państwa opinia jest bardzo ważna! Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Państwem i wszelkie uwagi.

Raport z konsultacji

Do pobrania: Raport z konsultacji

Załączniki do raportu – do pobrania

Uchwalony dokument:  Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka – do pobrania

Zaopiniowany dokument: Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka – do pobrania Prognoza oddziaływania SUMP Płock

wraz z :
– pozytywną opinią Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – do pobrania opinia końcowa PWiS
– pozytywną opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – do pobrania opinia końcowa RDOŚ

_____________________________________________________________________________________

 • Konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka

W ramach konsultacji społecznych projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Płocka zapraszamy wszystkich mieszkańców do konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka.

Udział w konsultacjach możliwy będzie poprzez:
– wypełnienie formularza konsultacyjnego dostępnego do dnia 28 kwietnia br. na stronach internetowych JST wchodzących w skład MOF Płocka.
– udział w stacjonarnym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 13 kwietnia br. o godz. 16.00 w Auli Urzędu Miasta Płocka.

Uwagi i wnioski można zgłaszać:
– w wersji elektronicznej wypełniając formularz konsultacyjny i wysyłając go na adres strategia@plock.eu
– w wersji papierowej w siedzibach gmin
– osobiście podczas spotkania konsultacyjnego

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie nr 4109/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 marca 2023 roku – do pobrania
Projekt dokumentu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka – do pobrania
Formularz konsultacyjny – do pobrania

Raport z konsultacji

Do pobrania: Raport z konsultacji

Załączniki do raportu – do pobrania

__________________________________________________________________________________________________