Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023

Do 31 maja trwają konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Zgodnie z treścią ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w konsultacjach mogą wziąć udział członkowie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy. Swoje opinie, wnioski i uwagi mogą przekazywać na specjalnym formularzy w następujący sposób:

  • drogą elektroniczną na adres centrum.wspolpracy@plock.eu
  • drogą korespondencyjną na adres UMP Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul. Synagogalna 4, 09-400 Płock (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego),
  • osobiście (w godzinach pracy urzędu) w siedzibie Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu przy ul. Synagogalnej 4 w Płocku,
  • osobiście (w godzinach pracy urzędu) w Biurze Obsługi Klienta UMP, wejście od ul. Zduńskiej 3.

Czas na przekazanie formularzy mają do 31 maja 2022 r.

Dokumenty do pobrania: