Rezerwacja wizyty

Chcemy poznać opinię płocczan o komunikacji zeroemisyjnej

autobusy
Raport z konsultacji:

O korzyściach i kosztach z eksploatacji autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w Płocku mówi dokument stworzony na potrzeby urzędu miasta. Na jego temat, m.in. o zawartych tam wnioskach i rekomendacjach, mogą wypowiedzieć się mieszkańcy w czasie rozpoczętych konsultacji społecznych. Na ich opinie czekamy do 12 listopada.

Dokument, o którym mowa to „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisji gazów cieplarnianych dla miasta Płocka”. Znajdziemy w nim informacje o uwarunkowaniach technicznych i prawnych wykorzystania taboru zeroemisyjnego, potencjalnych korzyściach społecznych i środowiskowych, ryzykach i kosztach.

W konsultacjach tego opracowania może wziąć udział każdy mieszkaniec Płocka, rozumiany jako osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta, który najpóźniej w ostatnim dniu konsultacji ukończy 16 lat.

Mieszkańcy swoje opinie, uwagi czy wnioski mogą przekazywać w trojaki sposób:

  1. drogą elektroniczną bez konieczności opatrzenia wiadomości kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: transport.publiczny@plock.eu,
  2. pocztą tradycyjną – w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
  3. ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, pok. D-12 [D], w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do środy w godzinach 7:30 – 15:30, w czwartki w godzinach 8:30 – 17:30, w piątki w godzinach 8:30 – 15:30, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania pod nr tel. 24 367 16 17.

Trzeba je zawsze przekazywać na „Formularzu składania uwag i wniosków” w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada.

Dokumenty do pobrania:

mk

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»