Plan nr 48

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Witolda Zglenickiego w Płocku

Uchwała Nr 567/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z 25 sierpnia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Witolda Zglenickiego w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 19 września 2009 roku Nr 145, poz. 4426

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 48 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 48 - rysunek

Legenda do rysunku planu
Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obowiązującym od dnia 24 września 2023 roku na terenie zamkniętym ustalonym decyzją, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, z wyłączeniem terenu zamkniętego ustalonego przez ministra właściwego do spraw transportu, plany ogólne i plany miejscowe nie obowiązują. Na obszarze planu występują tereny objęte ustaleniami Decyzji Nr 1 Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia terenów zamkniętych ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa (Dz. Urz. ME.2019.9).

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

   1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
   4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur