Plan Stare Miasto cz.1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto w Płocku część I

Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczają:

  • od zachodu – górna krawędź Skarpy Wiślanej, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Stefana Okrzei,
  • od północy – północna linia rozgraniczająca ul. Józefa Kwiatka,
  • od wschodu – wschodnia linia rozgraniczająca ul. Tumskiej, południowa linia rozgraniczająca pl. Gabriela Narutowicza, południowa linia rozgraniczająca ul. dr inż. Jakuba Chojnackiego,
  • od południa – górna krawędź Skarpy Wiślanej,

z wyłączeniem terenu wyznaczonego przez:

  • od zachodu – zachodnią granicę działki o nr ew. 661/2,
  • od północy – południową linię rozgraniczającą ul. Piekarskiej,
  • od wschodu – wschodnią granicę działki o nr ew. 991/7,
  • od południa – północną linię rozgraniczającą pieszego ciągu nadskarpowego.

Plan Stare Miasto cz1 - granica

Procedura sporządzania miejscowego planu

Procedura sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto w Płocku część I stanowi kontynuację procedury sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto w Płocku. Z wcześniejszymi etapami procedury można zapoznać się – Pod tym linkiem

03.11.2021 – Uzgadnianie i opiniowanie projektu mpzp przez organy administracji publicznej właściwe miejscowo i rzeczowo do zajęcia stanowiska

23.11.2021 – Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – Treść obwieszczenia

30.11.2021 – 21.12.2021 – Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Tekst planu

Rysunek planu

Tekst prognozy

Rysunek prognozy

Model 3d zabudowy dla obszaru mpzp Stare Miasto cz. I w Płocku

09.12.2021 godz. 16.30 – Dyskusja publiczna – Protokół z dyskusji

30.11.2021 – 04.01.2022 – Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

24.01.2022 – Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp oraz prognozy oddziaływania na środowisko – Treść zarządzenia / Załącznik

 

DZIAŁANIA DODATKOWE – POZA PROCEDURĄ SPORZĄDZANIA PLANU

Działania realizowane w związku z prowadzoną procedurą sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku oraz uczestnictwem Gminy Miasto Płock w projekcie pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.03.03.2020 – Konsultacje społeczne dotyczące projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku

16.07.2020, godz. 16:30 – Spotkanie konsultacyjne I dotyczące projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku

01.09.2020-30.09.2020 – Zbieranie opinii i komentarzy do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku w ramach pogłębionych konsultacji

09.12.2021 – Konsultacje społeczne dotyczące projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” cz. I w Płocku

11.03.2022Raport z przebiegu procesu konsultacji

Zapraszamy do zapoznania z portalem GIS

Zapraszamy do zapoznania z modelem 3D zabudowy dla obszaru mpzp Stare Miasto w płocku cz. I

Informujemy, że udział w konsultacjach w ramach projektu nie jest równoznaczny z wnoszeniem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w myśl zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W świetle powyższego, formalne uwagi do planu należy złożyć niezależnie w terminach i formie, która zostanie określona i ogłoszona w toku procedury planistycznej.