Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (II)

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI
Miejski Urząd Pracy w Płocku w 2019 roku
realizował projekt

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (II)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020
Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Celem realizacji projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w Mieście Płocku.

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach projektu – 2 747 339,86 zł w tym:

  • Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 2 197 871,89 zł
  • wkład krajowy (FP) 549 467,97 zł

UCZESTNIKAMI PROJEKTU było 310 osób w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, jako bezrobotne dla których ustalono I lub II profil pomocy (w przypadku profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach) oraz należące minimum do jednej z grup defaworyzowanych, tj.: osób w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych. Przy kierowaniu osób do projektu w ramach powyższych grup priorytetowo traktowane były kobiety i osoby o niskich kwalifikacjach.

Podsumowanie projektu – do pobrania