Perspektywa Finansowa 2007-2013 – projekty zrealizowane

RPO WM 2007-2013

 • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich Podsumowanie projektu
 • Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku Podsumowanie projektu
 • Promocja Mazowsza poprzez wypromowanie Płocka jako miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii Podsumowanie projektu
 • Rekultywacja składowisk w Kobiernikach z wykonaniem instalacji odgazowania składowisk i zagospodarowaniem biogazu na cele produkcji energii elektrycznej z odzyskaniem ciepła w ZUOK w Kobiernikach Podsumowanie projektu
 • Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągach dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą Podsumowanie projektu
 • Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń starych szatni na pomieszczenia muzealne z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej i remontem pomieszczeń w budynku LO im. W. Jagiełły w Płocku Podsumowanie projektu
 • Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego, a węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska” wraz z budową węzła „Boryszewo” na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy Miasto Płock – Etap I Podsumowanie projektu
 • Powiększenie kompleksowej oferty turystycznej Centrum Widowiskowo – Sportowego Orlen Arena w Płocku poprzez utworzenie centrum wspinaczkowego Podsumowanie projektu
 • Przebudowa ulicy Mickiewicza w Płocku Podsumowanie projektu
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego Podsumowanie projektu
 • Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ulicy Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku Podsumowanie projektu
 • Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku Podsumowanie projektu
 • Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską- Płock Sp. z o.o. Podsumowanie projektu
 • Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą Podsumowanie projektu
 • Budowa ulicy Granicznej - II Etap Podsumowanie projektu
 • Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) w Płocku – etap II Podsumowanie projektu

Projekt PO KL

Projekt PO IG

Projekt PO IŚ

SPO Transport

 • Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku Etap I. Budowa odcinka I i II Podsumowanie projektu

POPT 2007-2013

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-200

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

 • Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej, materialnej Parku Przemysłowego w Płocku Podsumowanie projektu

Program Leonardo da Vinci

Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIB CADSES

Program Sąsiedztwa INTERREG IIIB Region Morza Bałtyckiego

Program Komisji Europejskiej LIFE Environment

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Wspólnotowy Program Młodzież

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Inicjatywa Wspólnotowa URBAN II