Ze stypendium ku dojrzałości

Tytuł projektu: „Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2004/2005”

Projekt współfinansowany w 68,05% kosztów wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 440.290,30 PLN ze środków Unii Europejskiej w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy Nr Z/2.14/II/2.2/624/04/U/7/05 podpisanej w dniu 24.03.2006 roku.

Całkowity koszt projektu – 647.010 PLN

Okres realizacji projektu: 15.11.2004 – 31.10.2005

Cel projektu:
Program stypendialny skierowany był do uczniów z obszarów wiejskich, pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych kończących się uzyskaniem świadectwa dojrzałości, dla których Powiat Miasto Płock jest organem prowadzącym (szkoły publiczne) lub dotującym (szkoły niepubliczne). W ramach projektu stypendium otrzymało 546 uczniów.