Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku Etap I. Budowa odcinka I i II

Projekt współfinansowany w wysokości 91 322 002,50 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.
Realizacja I Etapu dróg dojazowych stanowi kontynuację inwestycji Budowy II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami i jako inwestycja bezpośrednio i funkcjonalnie powiązana z budową II przeprawy mostowej włączy wybudowany mostu do układu komunikacyjnego miasta Płocka. Zwiększy to dostępność komunikacyjną miasta, poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, odciąży jedyny funkcjonujący w Płocku most drogowo – kolejowy oraz poprawi jakość życia mieszkańców.
Kompleksowa realizacja inwestycji Budowy dróg dojadowych obejmuje realizację kolejnych etapów inwestycji:
Etap I:
  • odcinek I: od km 9+760 do km 11 + 639 (od ulicy Wyszogrodzkiej do mostu) o długości 1879 m
  • odcinek II: od km 12+839 do km 14+350  (od mostu do ulicy Dobrzykowskiej) o długości 1511 m
  • odcinek V: od km 118+585 do km 119+867 (droga krajowa nr 62 w ciągu ul. Wyszogrodzkiej w Płocku na odcinku od ul. Granicznej do Al. Jana Pawła II)
Kolejny etap budowy dróg dojazdowych:
odcinek IV: od km 14+350 do km 18+851 (od ulicy Dobrzykowskiej do węzła „Góry) o długości 4501
Projekt budowlano – wykonawczy dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę w Płocku opracowany został przez firmę ARCADIS Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W kwietniu 2004 roku Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę I odcinka dróg dojazdowych, a w lipcu 2004 roku na budowę II odcinka dróg.
Etap I inwestycji to realizacja dwóch odcinków dróg o łącznej długości 3,4 km, w tym na odcinku I wybudowanie estakady o długości 512,5m konstrukcji stalowej zespolonej z współpracującą żelbetową płytą mostu, budowę drogi dwujezdniowej i skrzyżowania z ulicą Wyszogrodzką, a na odcinku II budowę drogi dwujezdniowej, ronda na skrzyżowaniu z ulicą Dobrzykowską oraz elementów towarzyszących obejmujących budowę urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, budowę oświetlenia i zagospodarowanie zielenią.
Miasto poszukując zewnętrznych źródeł finansowania tej od lat postulowanej inwestycji, w dniu 4 maja 2004 roku złożyło w Ministerstwie Infrastruktury – Instytucji Zarządzającej Sektorowym Programem Operacyjnym – Transport, Wniosek o przyznanie dofinansowania Projektu pn. „Budowa dróg dojazdowch (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”. Minister Infrastruktury działając jako Przewodniczący Komitetu Sterującego Decyzją 15/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku przyznał wnioskowane dofinansowanie w wysokości ponad 91,3 mln zł.  Kolejnym krokiem było podpisanie w dniu 1 czerwca 2005 roku między Miastem Płock a Ministerstwem Infrastruktury Umowy o dofinansowanie przedmiotowego Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Priorytetu 2.  Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Środki na pokrycie pozostałych kosztów inwestycji zabezpieczone zostały w Budżecie Miasta Płocka.
W związku z oszczędnościami po przeprowadzonych procedurach przetargowych dla I i II odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku, w dniu 28 września 2006 roku, między Miastem Płock a Ministerstwem Transportu jako Instytucją Pośredniczącą SPOT zawarty został Aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu SPOT/2.2/45/04 rozszerzający pierwotny zakres Projektu o budowę V odcinka dróg dojazdowych i zabezpieczający dofinansowanie jego budowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.
Rozszerzenie Projektu SPOT/2.2/45/04 o budowę V odcinka dróg dojazdowych pozwoli na bezkolizyjne wprowadzenie ruchu z I odcinka dróg w ulicę Wyszogrodzką (V odcinek) poprzez skrzyżowanie skanalizowane z wyspą centralną co stanowi korzystniejsze i bezpieczniejsze rozwiązanie komunikacyjne. Dodatkowo ul. Wyszogrodzka w ramach budowy V odcinka zostanie rozbudowana w sposób umożliwiający swobodne przejęcie ruchu z II przeprawy mostowej – I i II odcinka dróg dojazdowych, w tym ruchu ciężarowego i tranzytowego.
Realizacja V odcinka dróg dojazdowych stanowi naturalną kontynuację budowy I i II odcinka dróg dojazdowych i jest z nią bezpośrednio i funkcjonalnie powiązana, a realizacja Projektu w jego rozszerzonym zakresie tj. budowa I, II i V odcinka wpłynie na osiągnięcie generalnego celu inwestycji jakim jest uruchomienie przeprawy mostowej oraz zwiększenie spójności transportowej miasta Płocka i regionu w obszarze dróg krajowych nr 60 i 62.
Budowa V odcinka dróg dojazdowych realizowana jest na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 czerwca 2006 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę V odcinka dróg.