Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku

Beneficjent: Gmina-Miasto Płock
Całkowita wartość projektu: 9 769 999,57 PLN
Wartość dofinansowania:  8 295 999,64 PLN- 85% kosztów kwalifikowalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Celem głównym projektu jest: poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku poprzez zakup nowoczesnego taboru, modernizację infrastruktury towarzyszącej w zakresie transportu miejskiego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających  bezpieczeństwo ruchu drogowego, który ściśle koreluje z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego i innymi dokumentami strategicznymi z sektora transportu.

Celami szczegółowymi są:

 • poprawa jakości świadczonych usług publicznych  w zakresie transportu miejskiego,
 • wzrost dostępności potencjalnych pasażerów do systemu komunikacji miejskiej,
 • wdrożenie  nowoczesnych systemów technicznych i technologicznych,
 • poprawa bezpieczeństwa korzystających z transportu zbiorowego,
 • wzrost dostępności osób niepełnosprawnych do środków transportu publicznego, w tym  osób niewidomych i niedowidzących,
 • wzrost konkurencyjności transportu zbiorowego w stosunku do indywidualnego,
 • poprawa niezawodności działania transportu publicznego,z
 • mniejszenie niekorzystnego oddziaływania systemu transportu miejskiego na środowisko naturalne poprzez wprowadzenie taboru autobusowego z napędem ekologicznym,
 • poprawa warunków  podróżowania  transportem zbiorowym,
 • dostosowanie transportu publicznego do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji i napraw taboru,
 • zwiększenie dostępności publicznej komunikacji miejskiej dla osób zamieszkujących tereny zlokalizowane poza granicami administracyjnymi Gminy – Miasto Płock

Projekt dotyczy poprawy jakości usług komunikacji miejskiej w Płocku poprzez zakup taboru wykorzystującego technologię napędu ekologicznego, modernizację infrastruktury towarzyszącej w zakresie transportu miejskiego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:
Zadanie 1. Zakup taboru transportu publicznego – w ramach niniejszego zadania planuje się zakup 7 sztuk nowych, nowoczesnych autobusów dla realizacji usługi publicznej w zakresie komunikacji miejskiej. Wszystkie autobusy będą miały długość 11,5-12,5 m.; 2 z planowanych do zakupu autobusów będą wyposażone w silnik zasilany olejem napędowym, a 5 autobusów przystosowanych będzie do zasilania biopaliwem (paliwem ekologicznym). Autobusy spełniać będą europejskie normy emisji zanieczyszczeń (co najmniej Euro 5) oraz będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskopodłogowe na całej długości, z wszystkimi wejściami bezstopniowymi, bez stopnia poprzecznego, z miejscem do przewozu osób na wózku inwalidzkim, wyposażone w systemy informacji dźwiękowej dla niedowidzących i niewidomych).
Zadanie 2. Instalacja systemu dynamicznej informacji pasażerskiej obejmującego zakup i montaż 20 szt. tablic informacyjnych z oprogramowaniem oraz zakup i montaż 20 szt. wiat przystankowych wraz z systemem monitoringu.
Zadanie związane jest z modernizacją infrastruktury towarzyszącej w zakresie transportu miejskiego.
System dynamicznej informacji pasażerskiej to elektroniczna i zmieniająca się
w zależności od natężenia ruchu informacja o kursowaniu autobusów wyświetlana na tablicach informacyjnych o zmiennej treści. System będzie składał się z urządzeń podających lokalizację pojazdu, serwera przetwarzającego z odbiornikiem, tablic informacyjnych o zmiennej treści na przystankach oraz systemów wymiany danych. Tablice będą posiadać minimum 6 wierszy; na pierwszych będą wyświetlać się informacje o najwcześniejszych przyjazdach na dany przystanek, ostatnia jest zarezerwowana do komunikacji z pasażerami i można na niej wyświetlać np. informacje o planowanych zmianach rozkładów, datę i czas, informacje o ważnych wydarzeniach w mieście.
W ramach systemu zostanie ustawionych w obrębie wiat przystankowych 8 szt.  tablic informacyjnych, elektronicznych, dwustronnych i 12 szt. tablic jednostronnych. Łącznie do montażu systemu dynamicznej informacji pasażerskiej zostanie przystosowanych 20 szt. nowych wiat przystankowych zlokalizowanych w wyznaczonych punktach na terenie Miasta Płocka (demontaż istniejących). Wiaty wyposażone będą w gabloty informacyjne: dwustronne, podświetlane, montowane na ścianach bocznej lub tylnej  w zależności od lokalizacji wiaty.

Zadanie 3. Zakup pojazdu technicznego.
Planowany do zakupu pojazd z silnikiem zasilanym olejem napędowym, zgodny z normą min. EURO 5, z manualną, mechaniczną, synchronizowaną skrzynią biegów. Zabudowa pojazdu zostanie wykonana w sposób umożliwiający holowanie autobusów o masie własnej min. 18000 kg (na sztywnym holu). Ponadto pojazd zostanie wyposażony w elementy niezbędne do pełnionej funkcji (system do kół zapasowych, stół warsztatowy, wyciągarka, gniazda do awaryjnego uruchamiania autobusu, itp.)

Zadanie 4. Promocja projektu

Działania będą prowadzone zgodnie z „Wytycznymi w zakresie informacji i promocji RPO WM”.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.05.01.00-14-006/12-00 została podpisana w dniu 15 lutego 2013 r. Projekt będzie realizowany do 30.04.2014 r.