Nauczyciel Doskonały

Kapitał Ludzki

Tytuł projektu: „Nauczyciel Doskonały”
Lider projektu: Gmina Miasto Płock
Partnerzy: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014
Budżet całkowity projektu: 1 319 960,00 zł.

Projekt jest współfinasowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości systemu doskonaleniu nauczycieli z terenu Miasta Płocka poprzez wdrożenie kompleksowych programów wspomagania placówek oświatowych, w okresie 01.01.2013-31.12.2014

Cele szczegółowe projektu:

1. Wzrost kompetencji nauczycieli z 12 placówek oświatowych z terenu Miasta Płocka, w okresie 01.01.2013-31.12.2014
2. Wzrost współpracy między placówkami oświatowymi z terenu Miasta Płocka poprzez stworzenie 4 sieci współpracy, w okresie 01.01.2013-31.12.2014
3. Zapewnienie kompleksowego wsparcia placówkom oświatowym z terenu miasta Płocka w zakresie prowadzenia doskonalenia nauczycieli i organizowania współpracy międzyszkolnej poprzez opracowanie, wdrożenie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania, w okresie 01.01.2013-21.12.2014

Grupy docelowe
Grupę docelową będą stanowili nauczyciele płockich szkół. Wsparciem zostanie objętych 484 nauczycieli oraz 12 dyrektorów. Działaniami projektowymi zostaną objęte 2 przedszkola i 10 szkół dla dzieci i młodzieży.

Działania podejmowane w ramach projektu:
1. Przeprowadzenie cyklu doskonalenia nauczycieli w 12 placówkach z terenu Płocka
2. Utworzenie 4 sieci współpracy
3. Opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Wspomagania