Bezrobotny pośrednikiem, doradcą – pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku

Kapitał Ludzki

„Bezrobotny pośrednikiem, doradcą – pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku” – projekt konkursowy zrealizowany przez Miejski Urząd Pracy w Płocku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Całkowita wartość projektu: 313.217,00 PLN
Dofinansowanie (EFS): 266.234,45 PLN
Wkład własny (budżet Miasta Płocka): 46.982,55 PLN
Okres realizacji projektu: 01.02.2008r. – 31.03.2009r.

Miejski Urząd Pracy w Płocku pozyskał dofinansowanie na realizację w/w projektu w roku budżetowym 2008 kwotę 266.234,45 PLN, co stanowiło 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Cel projektu:

Głównym celem projektu było wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy stażystów i doradców zawodowych stażystów. Realizacja projektu stanowiła wsparcie instytucjonalne Miejskiego Urzędu Pracy Płocku w celu zwiększenia jakości i skuteczności działań w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Nowozatrudniona kadra przyczyniła się do zwiększenia liczby zaktywizowanych osób bezrobotnych poprzez wczesną identyfikację ich potrzeb i diagnozowanie możliwości ich rozwoju zawodowego  (w tym poprzez zastosowanie Indywidualnego Planu Działania oraz rozwój narzędzi ułatwiających diagnozowanie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych).

W ramach projektu zarówno pośrednicy pracy stażyści jak i doradcy zawodowi stażyści podejmowali szereg działań w celu zwiększenia zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy m.in. poprzez zwiększenie dostępu do świadczonych usług, zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych czy też prowadzenie badań i analiz rynku pracy.

Grupę docelową projektu stanowiło 10 osób – 5 pośredników pracy stażystów i 5 doradców zawodowych stażystów, podejmujących działania skierowane zarówno do bezrobotnych jak i pracodawców. W/w osoby zostały wyłonione spośród osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Płocku, posiadających wykształcenie wyższe. Dobór grupy spośród osób z wyższym wykształceniem był celowy, ponieważ zakładano że osoby te posiadają wiedzę, która umożliwi im szybsze nabycie  umiejętności potrzebnych do wykonywania zadań na stanowisku pośrednika pracy lub doradcy zawodowego.

Nowozatrudnione osoby zostały skierowane na szkolenie obejmujące tematykę z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, KPA i Standardów podstawowych usług rynku pracy. Szkolenie pozwoliło zrozumieć ideę wdrażania standardów podstawowych usług rynku pracy oraz zdobyć umiejętności do podejmowania działań na stanowisku pośrednika pracy, doradcy zawodowego. Ponadto zdobyta wiedza wpłynęła na aktywną i świadomą postawę przy realizacji zadań na wykonywanym stanowisku pracy, tj. przy udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników. W/w szkolenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.