Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń starych szatni na pomieszczenia muzealne z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej i remontem pomieszczeń w budynku LO im. W. Jagiełły w Płocku

Tytuł: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń starych szatni na pomieszczenia muzealne z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej i remontem pomieszczeń w budynku LO im. W. Jagiełły w Płocku
Beneficjent: Gmina Miasto Płock
Całkowita wartość projektu: 687 290,19 PLN
Wartość dofinansowania:  584 196,66 PLN
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie 6.1 Kultura.
Przedmiotem projektu jest remont oraz wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń starych szatni na pomieszczenia muzealne w Liceum Ogólnokształcącym  im. Wł. Jagiełły należącego do Zespołu Szkół nr 6 w Płocku.
Zakres projektu obejmuje:
a) Prace budowlano-montażowe wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do  wykonania aranżacji ekspozycji stałej (prace rozbiórkowe, remontowe i renowacyjne, instalacyjne, wykończeniowe wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i sprzętu pomieszczeń muzealnych itp.)
b) Działania informacyjno-promocyjne projektu
Celem głównym projektu jest poprawa atrakcyjności kulturalnej Płocka i regionu poprzez utworzenie stałej ekspozycji muzealnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Płocku.
Cele pośrednie:
– zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wyeksponowanie walorów historycznych stuletniego Liceum Ogólnokształcącego im. W. Jagiełły,
– stworzenie warunków do efektywnej realizacji misji edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Jagiełły,
– wykorzystanie zasobów Szkoły w celu podniesienia atrakcyjności kulturalnej Płocka i Mazowsza,
– krzewienie kultury i przekazywanie wielowiekowej historii Płocka i Mazowsza.
Właścicielem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji Projektu będzie Gmina – Miasto Płock, a podmiotem zarządzającym infrastrukturą na zasadzie trwałego zarządu będzie Zespół Szkół nr 6 w Płocku.
Projekt realizowany w partnerstwie z Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną i „Stowarzyszeniem Jagiellończyków.”
Termin realizacji projektu: 30.06.2014-30.09.2015