Dobry start – szansą na sukces

Kapitał Ludzki
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych (ZST) w Płocku.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Całkowita wartość projektu: 1 721 939,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie (EFS): 1 502 391,78 PLN
Wkład własny (jst): 219 547,22 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2010r. – 31.08.2013r.
Celem głównym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Technicznych w Płocku służące podniesieniu zdolności 244 uczniów (w tym 5% dziewcząt) do przyszłego zatrudnienia.
Cele szczegółowe:
  • Wyrównanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów ZST,
  • Podniesienie atrakcyjności oferty kształcenia zawodowego ZST poprzez modernizację i realizację kompleksowego programu rozwojowego Szkoły,
  • Wzmocnienie zdolności uczniów ZST do zatrudnienia poprzez organizację pozaszkolnych zajęć praktycznych w zakładach pracy i tym samym włączenie pracodawców w realizację programu nauczania,
  • Wzrost świadomości zagrożeń wynikających z przedwczesnego wypadnięcia z systemu szkolnictwa poprzez realizację planu opieki psychologiczno-pedagogicznej,
  • Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZST, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych i języków obcych.
Cele projektu realizowane są za pomocą działań takich jak: zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów zawodowych, pozaszkolne zajęcia praktyczne w zakładach pracy oraz doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna.