Promocja Mazowsza poprzez wypromowanie Płocka jako miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Działanie 1.7 Promocja gospodarcza
Nazwa projektu: „Promocja Mazowsza poprzez wypromowanie Płocka jako miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii”

Całkowita wartość projektu: 1 186 920,00 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 981 670,02 zł
Środki własne Beneficjenta: 704 134,68 zł
– poziom dofinansowania: 49,18% kosztów kwalifikowalnych
– kwota dofinansowania (EFRR): 482 785,32 zł

Opis projektu:
Cel główny projektu – podkreślenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz kreowanie pozytywnego wizerunku biznesowego Płocka, jako miasta przyjaznego dla inwestorów
i nowych technologii.
Cel ogólny projektu – wzrost konkurencyjności Mazowsza jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poprzez skuteczną promocję regionu, wpływające na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy województwa.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano 4 zadania, których celem było wypromowanie Płocka jako miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii. Poszczególne zadania zmierzały do zapoznania inwestorów polskich i zagranicznych z możliwościami inwestycyjnymi na Mazowszu oraz promowania współpracy z przedsiębiorcami zagranicznymi.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Zorganizowanie dla przedsiębiorców imprezy targowo-wystawienniczej „Międzynarodowe Targi Inwestycyjne i PPP – Płock 2011″, połączonej z misją gospodarczą.
  2. Organizacja Międzynarodowych Targów Chemicznych połączonych z misją gospodarczą w Płocku.
  3. Organizacja misji gospodarczej do Chin.
  4. Promocja projektu.

Projekt przyczynia się do zaistnienia w świadomości międzynarodowej i krajowej Mazowsza jako terenu atrakcyjnego dla inwestorów. Celem zrealizowanych działań jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń z partnerami zagranicznymi. Przedmiotowy projekt ma charakter regionalny ponieważ zasięg oddziaływania inwestycji obejmuje województwo mazowieckie i miasto Płock. Przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne zostały skierowane do podmiotów działających na rynkach: lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym.

Termin realizacji projektu od 01.11.2010 r. do 31.03.2013 r

Projekt został zrealizowany pod względem rzeczowym i finansowym.