Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy – niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6

Kapitał Ludzki
Projekt konkursowy realizowany przez Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 6 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Całkowita wartość projektu: 1 097 449,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie (EFS): 947 384,25 PLN
Wkład własny (jst): 147 064,75 PLN
Okres realizacji projektu:  01.09.2009r.-30.06.2012r.
Głównym celem projektu jest podjęcie przez szkołę działań przyczyniających się do wzrostu jakości kształcenia zawodowego uczniów na kierunkach istniejących, a przez to dostosowanie oferty kształcenia do lokalnego i regionalnego rynku pracy, a tym samym do podniesienia zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
Cele szczegółowe:
  • Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie,
  • Uświadomienie zagrożeń związanych z przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty,
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji uczniów,
  • Zwiększenie zdawalności egzaminów zewnętrznych,
  • Wzmocnienie kompetencji kluczowych w trakcie procesu kształcenia,
  • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych uczniów,
  • Wzmacnianie zdolności uczniów do zatrudnienia poprzez organizację praktyk zawodowych przy współpracy z pracodawcami i instytucjami rynku pracy,
  • Wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia.
Cele projektu realizowane są za pomocą działań takich jak: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez wdrożenie nowych form nauczania, współpraca szkoły z nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi oraz wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne.