Wykorzystaj szansę

Kapitał Ludzki

Projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – „Wykorzystaj szansę” – projekt zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Całkowita wartość projektu: 477.227 PLN, wartość dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej 89,5%.
Okres realizacji projektu: 01.08.2008r. – 31.12.2008r.Cel projektu:Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców miasta Płock, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel główny realizowany był poprzez takie działania jak m.in.: poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego, aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzrost kompetencji i umiejętności interpersonalnych pomagających w funkcjonowaniu tych osób w społeczeństwie, kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości, nabywanie nowych umiejętności, kwalifikacji. Cele te były realizowane poprzez objęcie grupy 17 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze Indywidualnymi Programami Usamodzielniania oraz objęcie ok. 100 niepełnosprawnych mieszkańców miasta, korzystających z pomocy społecznej MOPS, wsparciem na rzecz osób niepełnosprawnych.

Grupą docelową projektu było łącznie ok. 117 osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym w szczególności osoby niepełnosprawne, z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby opuszczające rodziny zastępcze. Projekt obejmował wsparcie dla tych grup w postaci instrumentów aktywizacji zawodowej, zdrowotnej, działania o charakterze środowiskowym, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym, edukacja społeczna i obywatelska.