Rekultywacja składowisk w Kobiernikach z wykonaniem instalacji odgazowania składowisk i zagospodarowaniem biogazu na cele produkcji energii elektrycznej z odzyskaniem ciepła w ZUOK w Kobiernikach

Program: Regionalny Program Opearcyjny Województwa Mazowieckiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu: 7 902 846,69 PLN
Wartość dofinansowania: 5 458 363,20 PLN (w tym EFRR – 4 639 608,71 PLN, Budżet Państwa 818 754,49 PLN)

Celem głównym projektu jest zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko, jak również rekultywacja zdegradowanych terenów.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
– budowę instalacji odgazowania oraz budowę kontenerowej siłowni biogazu wraz z zespołem prądotwórczym,
–  rekultywację kwater składowisk odpadów nr 01 i 02,
– zakup kompaktora do zagęszczania odpadów balastowych,

Działania przewidziane w projekcie pozwolą zmniejszyć ilość składowanych odpadów. Zredukowany zostanie negatywny wpływ na środowisko w wyniku tego, iż budowa skarp ziemnych i zakrycie składowiska ziemią przyczynią się do ograniczenia emisji gazów składowiskowych i pyłów do atmosfery. Spowoduje to ograniczenie emisji odorów i rozwiewania lekkiej frakcji odpadów w obrębie składowiska, jak również potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych związanych z procesami rozkładu zgromadzonych odpadów. System odgazowania i zagospodarowania gazu składowiskowego ograniczy dodatkowo emisję gazów składowiskowych, przyczyniających do powstawania zmian klimatycznych i pozwoli na wykorzystanie go jako alternatywnego paliwa do napędzania generatora prądu    z odzyskaniem ciepła. Zakup kompaktora pozwoli na zwiększenie skuteczności zagęszczania odpadów balastowych na składowisku, przyczyniając się do zwiększenia pojemności składowiska, nadania większej stabilności masie odpadów i w konsekwencji dłuższego funkcjonowania składowiska i łatwiejszej jego rekultywacji.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 26.10.2012r.
Zakładany okres realizacji: 14.08.2008 – 31.12.2015