N@uka sposobem na lepszą przyszłość

Kapitał Ludzki
Tytuł projektu: N@uka sposobem na lepszą przyszłość
Beneficjent: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
Całkowity koszt projektu: 785 246,00 PLN
Okres realizacji: 01.10.2011 – 31.08.2013
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
Wkład własny Gminy Miasto Płock wynosi 3%.
Cel główny: 
Stworzenie warunków wyrównywania szans edukacyjnych 244 uczniów (120 dziewcząt i 124 chłopców) Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych.
Cele szczegółowe:
  1. Wzrost umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych.
  2. Zwiększenie świadomości dzieci i rodziców dotyczącej niebezpieczeństw związanych z dostępem dzieci do Internetu oraz uświadomienie roli rodziców w przeciwdziałaniu tym zagrożeniom.
  3. Kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych uczniów.
  4. Nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczuciami oraz zapobieganie kształtowaniu się stereotypów i uprzedzeń.
  5. Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku.
  6. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów – kompleksowe wsparcie edukacyjne, społeczne, integracyjne.
Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację pozalekcyjnych kółek dydaktyczno-wyrównawczych oraz warsztatów socjoterapeutycznych. Dodatkową atrakcją będą wyjazdy integracyjne. Działania zaplanowane w projekcie z jednej strony przyczyniać się będą do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, a z drugiej służyć będą eliminowaniu negatywnych schematów zachowania, wspomaganiu efektywności uczenia się, wskazywaniu dobrych wzorców, zapobieganiu uzależnieniom, kształtowaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem, uwrażliwieniu uczniów na negatywne zjawiska społeczne.