Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy

Kapitał Ludzki
Projekt konkursowy realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Całkowita wartość projektu: 1 220 150,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie (EFS): 1 064 579,00 PLN
Wkład własny (jst): 155 571,00 PLN
Okres realizacji projektu:  01.09.2009r.-31.12.2013r.
Głównym celem projektu jest podjęcie przez szkołę działań przyczyniających się do wzrostu jakości kształcenia zawodowego w zakresie kierunków branży budowlanej i ochrony środowiska, a przez to dostosowanie kształcenia do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.
Cele szczegółowe:
  • Wyrównanie zaległości edukacyjnych,
  • Kształtowanie umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych w działalności zawodowej,
  • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz ukierunkowanie na dalszy etap kształtowania,
  • Uświadomienie zagrożeń, związanych z przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty,
  • Poznanie instrumentów oceny siebie i swoich możliwości zawodowych oraz procesów zachodzących w gospodarce rynkowej,
  • Nabycie dodatkowych kwalifikacji wspierających dalszy rozwój zawodowy.
Cele projektu realizowane są za pomocą działań takich jak: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne, zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zajęcia służące przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.