POPT 2007-2013

Pomoc Techniczna

Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu

Beneficjent i Lider projektu: Związek Gmin Regionu Płockiego
Partnerzy: Gminy – członkowie ZGRP, w tym Gmina Miasto Płock
Całkowity koszt realizacji projektu: 2.940.800,00 PLN
Dofinansowanie: 2.646.720,00 PLN
Wkład własny finansowy: 294.080,00 PLN
Okres realizacji projektu: I kwartał 2014 r.-II kwartał 2015 r.
Główny cel projektu to integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. Projekt umożliwi identyfikację granic OFAP, wyznaczenie wspólnych celów rozwojowych dla OFAP w różnych sektorach, a poprzez to wzmocni istniejącą od lat współpracę JST na obszarze ZGRP. Projekt będzie także służyć promowaniu terytorialno-funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej. Dzięki przeprowadzonym badaniom i analizom sformułowane zostaną kierunki rozwoju OFAP do 2025 r. w postaci programów sektorowych, w tym m.in.: Strategii efektywności energetycznej, Strategii zrównoważonego transportu, Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej, Strategii rewitalizacji obszarów miejskich. Ich realizacja z kolei przyczyni się do wzmocnienia funkcji aglomeracyjnych i regionalnych Płocka i rozbudowy powiązań pomiędzy miastem i jego otoczeniem.
Spośród inwestycji zidentyfikowanych w opracowanych w ramach projektu programach sektorowych, wyłonione zostaną te, które dadzą największe efekty mnożnikowe dla całego OFAP i dla nich zostanie w ramach projektu przygotowana dokumentacja techniczna.
Celem szczegółowym projektu jest przeciwdziałanie społecznym problemom rozwojowym OFAP. Działania w okresie realizacji projektu mają w efekcie zapobiegać depopulacji tego obszaru, wspierać jakość kapitału ludzkiego i sprzyjać rozwojowi jego funkcji gospodarczych, kompleksowo chroniąc przy tym środowisko naturalne.
Dzięki realizacji projektu, zrealizowanych zostanie na poziomie regionalnym sześć  podstawowych celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (zgodnie z KPZK):
  1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich;
  2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju;
  3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych;
  4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie wysokiej; jakości środowiska przyrodniczego;
  5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne.
  6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.

Dane kontaktowe:
Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Budynek E, pok. 39
tel.: 024 367 17 24
e-mail: malgorzata.maryniak@plock.eu
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:00
czwartek: 8:30-17:00 | piątek: 8:30-15:00