Nauczyciel – terapeuta przyszłości-podwyższanie kwalifikacji pracowników szkolnictwa specjalnego w Płocku

Kapitał Ludzki

Tytuł projektu: „Nauczyciel – terapeuta przyszłości-podwyższanie kwalifikacji pracowników szkolnictwa specjalnego w Płocku”

Projekt konkursowy realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Całkowita wartość projektu: 426 196,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie (EFS): 362 266,60 PLN
Wkład własny (jst): 63 929,40 PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2009r. – 31.08.2010r.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kwalifikacji pracowników płockich instytucji oświatowych, zajmujących się kształceniem i wychowaniem osób niepełnosprawnych, a przez to zwiększenie jakości rewalidacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez organizację i przeprowadzenie specjalistycznych kursów i krótkich form doskonalących w zakresie:praca z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – wysokie kwalifikacje nauczyciela-terapeuty, rozwój nauczyciela kształcenia zawodowego, doskonalenie osobistych predyspozycji nauczyciela.