Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV

Infrastruktura i środowisko

Projekt POIS.08.02.00-00-008/08
pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
Priorytet VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie 8.2. Drogi krajowe poza siecią TEN-T

Beneficjent: Gmina Miasto Płock
Całkowita wartość Projektu: 67 609 338,76 PLN
Wydatki kwalifikowane Projektu: 43 161 812,78 PLN
Wydatki niekwalifikowane Projektu: 24 447 525,98 PLN
Dofinansowanie przez Unię Europejską: 36 687 540,86 PLN

Zakres, cele i korzyści z realizacji Projektu
Przedmiotem Projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” jest ok. 4,16 km odcinek drogi krajowej przebiegający od km 14+350 do km 18+506,2. Ok. 3,93 km drogi przebiega na terenie miasta Płock, pozostały fragment, o długości ok. 0,23 km przebiega na terenie gminy Łąck, gdzie zaprojektowano włączenie drogi w przebieg dróg krajowych nr 60 i nr 62.
Projek pn. “Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” stanowi naturalną kontynuację budowy mostu wraz I, II i V odcinkiem dróg dojazdowych i jest ostatnim etapem przedsięwzięcia pn. “Budowa II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę w Płocku wraz z dojazdami”.
Realizacja IV odcinka dróg dojazdowych pozwoliła na pełne wykorzystanie płockiej infrastruktury drogowo – mostowej, tj. oddanego w 2007 roku do eksploatacji Mostu Solidarności wraz z I, II i V odcinkiem dróg dojazdowych. Realizacja tego ostatniego etapu inwestycji, zasadna ze względu na funkcjonalność całego przedsięwzięcia, włączyła Most Solidarności i trasę mostową do układu komunikacyjnego miasta Płocka w projektowanym przebiegu drogi krajowej nr 60 i nr 62 oraz pozwoliła na osiągnięcie głównego celu przedsięwzięcia, którym jest poprawa stanu bezpieczeństwa oraz celu, którym jest dostępność komunikacyjna Polski i krajowych połączeń międzyregionalnych położonych poza siecią TEN-T.

Realizacja Projektu w znacznym zakresie ograniczyła zidentyfikowane problemy i braki w zakresie infrastruktury drogowej Płocka, w szczególności:
1. Umożliwiła poprawę stanu bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej Polski i krajowych połączeń międzyregionalnych położonych poza siecią TEN-T;
2. Pozwoliła na polepszenie warunków dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku (Mostu Solidarności) oraz odciążyła most drogowo-kolejowy im. Legionów J. Piłsudskiego;
3. Przyczyniła się do stworzenia zasadniczego szkieletu dróg o dużej przepustowości, stanowiących sieć połączeń pomiędzy największymi ośrodkami gospodarczymi kraju;
4. Pozytywnie wpłynęła na zwiększenie płynności przebiegającego przez Polskę ruchu tranzytowego;
5. Poprawiła płynność jazdy i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz skróciła czas przejazdu, przy równoczesnym zwiększeniu dostępności komunikacyjnej miasta Płocka;
6. W wyniku realizacji projektu powstał odcinek dróg dojazdowych dostosowany do standardu nośności 115 kN/oś i najwyższego natężenia ruchu KR 6.

Realizacja Projektu zwiększyła dostępność komunikacyjną miasta, poprawiła bezpieczeństwo ruchu drogowego
oraz jakość życia mieszkańców.

Przydatne linki: